Povinnost G3: Náhrada nákladů

Provozovatel, který způsobil ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu, je povinen zaplatit náklady.

Předpisy: §12-13 zákona 167/2008 Sb.

Komentář:

Provozovatel, který způsobil ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu, je povinen nést náklady, a to i v případě, kdy preventivní opatření nebo nápravná opatření zajistí příslušný orgán. O náhradě nákladů rozhoduje příslušný orgán, který uložil preventivní nebo nápravná opatření.

Pokud ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu způsobilo více provozovatelů, nesou náklady společně a nerozdílně.

Provozovatel činnosti uvedené v příloze č.1, který provedl preventivní opatření nebo nápravná opatření, nenese náklady, pokud prokáže, že ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba 

1)  byla způsobena třetí osobou a došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření, nebo

2)  je důsledkem splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností provozovatele.

Příslušný orgán rozhodne, že provozovatel činnosti uvedené v příloze č.1, který provedl nápravná opatření k odstranění ekologické újmy, nebo za kterého je zajistil příslušný orgán, nenese jejich náklady, pokud prokáže, že 

1)  neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí vydaná na jejich základě a ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla výslovně povolena podle zvláštních právních předpisů (například zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci, zákon č.254/2001 Sb., o vodách, zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, zákon č.78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty), nebo

2)  podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k emisím nebo k dané provozní činnosti, nebylo považováno za pravděpodobné, že by způsobily ekologickou újmu.

Příslušný orgán může zahájit řízení o náhradě nákladů do pěti let ode dne, kdy byla opatření ukončena, nebo ode dne, kdy byl zjištěn odpovědný provozovatel nebo třetí osoba. Tato lhůta se počítá od události, která nastane později.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.