Povinnost H3: Energetický audit

Pro energetické hospodářství s nadlimitní roční spotřebu energie je stanovena povinnost zpracovat energetický audit.

Předpisy: §9 zákona č.406/2000 Sb., vyhlášky č.480/2012 Sb.

Komentář:

(1) Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 % (dále jen "velký podnikatel"),

 • zaměstnává 250 a více osob nebo
 • vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč,

je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky.

(2) Podnikatel, který nemá výše uvedenou povinnost zajistit provedení energetického auditu, je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.

(3) ČR, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a ČNB (dále jen "státní organizace") jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.

Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle prvního odstavce se nevztahuje na podnikatele (tj. na velkého podnikatele), jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně.

Povinnost zajistit provedení energetického auditu se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické hospodářství zavedený a certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií), jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.

Energetický audit provedený podle druhého a třetího odstavce (firmy s nakládáním s energií nad 5000 MWh a státní organizace se spotřebou energie nad 500 MWh, tj. mimo "velké" firmy) platí 10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti energetického auditu posoudí dotčená osoba data o nakládání/spotřebě energií za 2 roky předcházející ukončení platnosti energetického auditu.

Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části energetického hospodářství auditované osoby. Způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu s harmonizovanou technickou normou upravující zásady provádění energetických auditů, požadavky na běžné procesy během energetických auditů a výstupy energetických auditů (ČSN ISO 50002 - Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití).

Energetický audit musí

 • být proveden pouze
  • 1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo
  • 2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie a
 • být proveden do 1 roku od vzniku povinnosti na základě dat o nakládání s energií za 2 roky předcházející vzniku povinnosti a musí být proveden v souladu s právními předpisy. Státní organizace s hodnotou průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky 35 000 MWh a vyšší provedou energetický audit do 3 let od vzniku povinnosti,
 • být proveden v souladu s prováděcím právním předpisem a harmonizovanou technickou normou upravující energetické audity.

Ten, komu nastala povinnost zajistit provedení energetického auditu, dále musí

 • předložit na vyžádání energetický audit MPO, SEI nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,
 • oznámit MPO provedení energetického auditu osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanovuje vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.