Povinnost H4: Energetický posudek

Při posuzování nákladů a přínosů využití kombinované výroby elektřiny či využití odpadního tepla v případě výstavby nebo podstatné rekonstrukce zdroje o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, je stanovena povinnost zpracovat energetický posudek.

Předpisy: §9a zákona č.406/2000 Sb., vyhláška č.480/2012 Sb.

Komentář:

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce, vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro

  1. posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren,
  2. posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě,
  3. posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, a další.

Podrobněji energetické posudky řeší § 9a zákona.

Energetický posudek musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou a na vyžádání se musí předložit MPO, SEI nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 zákona. Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 480/2012 Sb.)

.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.