Povinnost H5: Posuzování vlivů na životní prostředí

Záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, podléhají povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí.

Předpisy: §2-9 zákona č.100/2001 Sb.

Komentář:

Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště.

Záměrem se rozumí:

  • stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze H1 (příloha č. 1 k zákona),
  • stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení).

Podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze H1 kategorii II, který nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena.

Předmětem posuzování jsou:

  • záměry (a změny těchto záměrů) uvedené v příloze H1 kategorii I; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy,
  • záměry uvedené v příloze H1 kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
  • podlimitní záměry (a změny podlimitních záměrů), které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Oznámení:
Oznamovatel (ten, kdo hodlá provést záměr) je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu. Náležitosti oznámení záměru stanovuje příloha č. 3 zákona.

Nejedná-li se o záměry, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky, nebo o záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může oznamovatel předložit místo oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k zákonu.

Pokud se jedná o podlimitní záměr nebo jeho změnu předkládá oznamovatel jeho oznámení s rozsahu přílohy č. 3a k zákonu. Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru sdělí do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Zjišťovací řízení:
Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona (záměry uvedené v příloze H1 kategorii I) je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace.

U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) zákona (změny záměrů kategorie I, dále záměry kategorie II  a jejich změny, podlimitní záměry a další) je cílem zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu.

Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení; v odůvodněných, zvlášť složitých, případech může být tato lhůta překročena, nejdéle však o 25 dnů. Závěr zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům a zveřejní jej.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.