Bezpečnostní karta - vzor

Firma

EUROCHEM

Bezpečnostní karta

písemná pravidla podle 258/2000 Sb.

Vydání; verze:

01/2016; 1

info@eurochem.cz

WWW.EUROCHEM.CZ

Název chemikálie

Popis nebezpečné látky / směsi

Charakteristika:

Popis chemikálie

Nebezpečí pro člověka a životní prostředí

piktogram

Nebezpečí pro člověka a životní prostředí (H-věty):

xxxxx 

Pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty):

xxxxx

Další nebezpečí:  

Ochranné prostředky a pokyny pro zacházení

Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Zajistit, aby s výrobkem pracovaly osoby používající osobní ochranné prostředky a seznámené s povahou výrobku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Zamezit kontaktu výrobku s jinými látkami a směsmi.
Pokyny pro skladování: Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladujte a manipulujte ve shodě s běžnými nařízeními a pokyny uvedenými v bezpečnostním listě.

Zákazy:

Osobní ochranné pracovní prostředky (povinné prostředky specifikuje směrnice na OOPP):

Ochrana dýchacích orgánů:

Zajistit dostatečné větrání. Nepostačuje-li to k udržení nebezpečných látek pod mezními hodnotami pro expozici, musí být použita ochrana podle bezpečnostního listu.

Ochrana rukou:

Při riziku potřísnění rukou používejte vhodné ochranné rukavice (materiál specifikuje bezpečnostní list).

Ochrana očí:

Při riziku zasažení očí používejte ochranné brýle s bočními kryty nebo obyčejový štít.

Ochrana kůže:

Při riziku potřísnění nebo ušpinění používejte vhodný ochranný pracovní oděv.

Opatření v případě požáru, úniku či havárie

Opatření pro hasební zásah:

Vhodné hasící prostředky: vodní mlha, hasicí prášek, hasicí pěna, CO2.

Nebezpečí: Při zvýšené teplotě se výrobek může rozkládat za vzniku nebezpečných zplodin.

Opatření při úniku:

Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima. Zamezit kontaminaci vody a půdy (ohraničení úniku, utěsnění trhlin, vpustí a šachet). V případě úniku velkého množství přípravku do povrchové, podzemní nebo odpadní vody uvědomit – hasiče tel. 150. V případě úniku výrobku aplikovat vhodný sorbent (sypký či pevný výrobek odstranit mechanicky). Použitý sorpční materiál uložit do označené nádoby jako nebezpečný odpad.

Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:

Odložte znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech ihned přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem. Při potížích zavolejte lékaře.

Při zasažení očí:

Ihned vymývat 10-15 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit okamžitě lékařskou pomoc.

Při požití:

Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca ½ l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitě lékařskou pomoc.

Při nadýchání:

Zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu  Při potížích okamžitě zavolejte lékaře.

Informace o zneškodňování

Zbytky výrobku: N 15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Uniklý výrobek: odstranit pomocí vhodného savého materiálu:  N 15 02 02 Absorpční činidla

Prázdné čisté obaly: podle druhu: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, O 15 01 07 Skleněné obaly

Znečištěné obaly: N 15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Bezpečnostní karta - vzor

Obsah
  • Bezpečnostní karta - vzor

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.