Kód Název
000000 Shromažďovací místo nebezpečných odpadů
010304 Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky
010305 Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
010307 Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
010310 Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07
010407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
010505 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
010506 Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
020108 Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
030201 Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
030202 Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
030203 Organokovová činidla k impregnaci dřeva
030204 Anorganická činidla k impregnaci dřeva
030205 Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
040103 Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
040214 Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
040216 Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
040219 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050102 Kaly z odsolovacích zařízení
050103 Kaly ze dna nádrží na ropné látky
050104 Kyselé alkylové kaly
050105 Uniklé (rozlité) ropné látky
050106 Ropné kaly z údržby zařízení
050107 Kyselé dehty
050108 Jiné dehty
050109 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
050111 Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
050112 Ropa obsahující kyseliny
050115 Upotřebené filtrační hlinky