Kód Název
130503 Kaly z lapáků nečistot
130506 Olej z odlučovačů oleje
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
130508 Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
130701 Topný olej a motorová nafta
130702 Motorový benzín
130703 Jiná paliva (včetně směsí)
130801 Odsolené kaly nebo emulze
130802 Jiné emulze
130899 Odpady jinak blíže neurčené
140601 Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)
140602 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140604 Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
140605 Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
150101 Papírové a lepenkové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150102 Plastové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150104 Kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150107 Skleněné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150111 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160104 Autovraky
160107 Olejové filtry
160108 Součástky obsahující rtuť
160109 Součástky obsahující PCB
160110 Výbušné součásti (např. airbagy)
160111 Brzdové destičky obsahující asbest
160113 Brzdové kapaliny
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky