Kód Název
160121 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
160209 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
160210 Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
160211 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
160212 Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
160213 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
160215 Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
160303 Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
160305 Organické odpady obsahující nebezpečné látky
160307 Kovová rtuť
160401 Odpadní munice a střelivo
160402 Odpad z pyrotechnických výrobků
160403 Odpad z jiných výbušných materiálů
160504 Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
160506 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160507 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160508 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
160601 Olověné akumulátory
160602 Nikl–kadmiové baterie a akumulátory
160603 Baterie obsahující rtuť
160606 Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
160708 Odpady obsahující ropné látky
160709 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
160802 Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny
160805 Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
160806 Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
160807 Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
160901 Manganistany, např. manganistan draselný
160902 Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
160903 Peroxidy, např. peroxid vodíku