Kód Název
160904 Oxidační činidla jinak blíže neurčená
161001 Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
161003 Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
161101 Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
161103 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
161105 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet
170303 Uhelný dehet a výrobky z dehtu
170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170505 Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
170507 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu
170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
170605 Stavební materiály obsahující azbest
170801 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
170901 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
170902 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící mat. s PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic s PCB, utěsněné zasklené dílce s PCB, kondenzátory s PCB)
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
180101 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
180103 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180106 Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
180108 Nepoužitelná cytostatika
180109 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
180110 Odpadní amalgám ze stomatologické péče
180201 Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
180202 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce