Kód Název
191005 Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
191101 Upotřebené filtrační hlinky
191102 Kyselé dehty
191103 Odpadní voda z regenerace olejů
191104 Odpady z čištění paliv pomocí zásad
191105 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
191107 Odpady z čištění spalin
191206 Dřevo obsahující nebezpečné látky
191211 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
191301 Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191303 Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
191305 Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
191307 Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
200113 Rozpouštědla
200114 Kyseliny
200115 Zásady
200117 Fotochemikálie
200119 Pesticidy
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky
200131 Nepoužitelná cytostatika
200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
200137 Dřevo obsahující nebezpečné látky
999999 nový odpad