Naše online aplikace EVIDENCE ODPADU Vám pomůže s průběžnou evidencí, kterou také můžete kompletně předat do naší správy a věnovat se vlastnímu podniku. Všechny povinnosti pak za vás vyřešíme my.

Evidence a ohlašování odpadů
Pokud potřebujete pomoci v oblasti odpadů, kontaktujte nás.

 
Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Povinnosti při vedení evidence a ohlašování odpadů jsou upraveny zákonem o odpadech a vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. V případě, že původce nebo oprávněná osoba produkuje nebo nakládá s nebezpečným odpadem v množství vyšším než 100 kg za rok a s ostatním odpadem v množství vyšší než 100 tun za rok, jsou povinni zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů prostřednictvím integrovaného systému ISPOP.