Podmínky použití

Pravidla a podmínky pro používání portálu EKOHELP

(www.ekohelp.cz, www.ekonoviny.cz)

1. Základní ustanovení

Wcontact s.r.o. se sídlem U Královské louky 8, Praha 5, 150 00. Společnost Wcontact s.r.o. je zapsána Městkým soudem v Praze v oddílu C, vložka 86391. Den zápisu: 23.1.2002 IČ: 26505100, DIČ: CZ26505100, tímto vydává pravidla a podmínky pro používání portálu EKOHELP (dále jen „WCON“ a „Pravidla“).

Portálem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.ekohelp.cz a příbuzných adresách (dále jen „ Portál“). Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.ekohelp.cz  tvořících Portál je WCON, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Portál. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.ekohelp.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

2. Úplnost a aktualizování informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Informace uveřejňované na Portálu jsou základní informace o nabídce produktů, služeb a aktivit Provozovatele, které mají obecný informativní charakter. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci Portálu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

4. Užívání Portálu Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

5. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup a používání stránek www.ekohelp.cz je bezplatné s výjimkou částí podléhajících přihlášení uživatele v rámci předplacených služeb.

Přístup na stránky www.ekohelp.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Provozovatel nenese odpovědnost za možné výpadky a nedostupnost stránek.

6. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

Datum vydání 1.7.2015

Datum aktualizace 15.9.2015

Wcontact s.r.o.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Podmínky použití

Podmínky použití

Kód článku Info
Obsah
  • Podmínky použití

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.