Katalog odpadů

 Skupiny katalogu odpadů

01

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

02

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin 

03

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

04

Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

05

Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 

06

Odpady z anorganických chemických procesů

07

Odpady z organických chemických procesů

08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

09

Odpady z fotografického průmyslu

10

Odpady z tepelných procesů

11

Odpady z chemických povrchových úprav, z  povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

12

Odpady z  tváření a z  fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

13

Odpady olejů a odpady kapalných  paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

14

Odpady  organických rozpouštědel, chladiv  a  hnacích médií  (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

15

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

16

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

17

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

18

Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z  výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

19

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

20

Komunální odpady (odpady z domácností a  podobné živnostenské,  průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného sběr

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Katalog odpadů

Katalog odpadů dle přílohy č. 1 zákona 381/2001 Sb.[odpady]

Kód článku CPP
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.