Katalog odpadů

 Skupiny katalogu odpadů

01

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

02

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin 

03

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

04

Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

05

Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 

06

Odpady z anorganických chemických procesů

07

Odpady z organických chemických procesů

08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

09

Odpady z fotografického průmyslu

10

Odpady z tepelných procesů

11

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

12

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

13

Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

14

Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

15

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

16

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

17

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

18

Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

19

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

Vysvětlivky:

  1. Ke katalogovému číslu 12 01 02: Pod toto katalogové číslo lze zařazovat jak odpad v dispersní i nedispersní formě.
  2. Ke katalogovému číslu 12 01 03: Pod osmimístná katalogová čísla jednotlivých poddruhů tohoto odpadu lze zařazovat jak odpady v dispersní i nedispersní formě.
  3. K podskupině katalogových čísel 16 02: Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 16/2022 Sb.
  4. Ke katalogovému číslu 16 02 13 a 20 01 35: Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

Soubory ke stažení:

Katalog odpadů dle vyhl. 8-2021 Sb..pdf

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Katalog odpadů

Podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů se odpadu ke druhu odpadů zařazují od 1.1.2024. V roce 2024 se ale ještě místo poddruhu odpadu zařazuje odpad do příslušného druhu odpadu. Zařízení určené pro nakládání s odpady nebo obchodník, kteří mohou přebírat poddruh odpadu, mohou v roce 2024 přebírat odpovídající druh odpadu).

Kód článku CPP
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.