Seznam H-vět - standardní věty o nebezpečnosti (H věty) podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

Standardní věty o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečnost

H200 (1)

Nestabilní výbušnina.

H201

Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

H202

Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

H203

Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.

H204

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.

H205

Při požáru může způsobit masivní výbuch.

H220

Extrémně hořlavý plyn.

H221

Hořlavý plyn.

H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H223

Hořlavý aerosol.

H224

Extrémně hořlavá kapalina a páry.

H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H228

Hořlavá tuhá látka.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H230

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

H231

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

H240

Zahřívání může způsobit výbuch.

H241

Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

H242

Zahřívání může způsobit požár.

H250

Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H251

Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

H252

Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.

H260

Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

H261

Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

H270

Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

H271

Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H281

Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

H290

Může být korozivní pro kovy.

Standardní věty o nebezpečnosti pro zdraví

H300

Při požití může způsobit smrt.

H301

Toxický při požití.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H310

Při styku s kůží může způsobit smrt.

H311

Toxický při styku s kůží.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H330

Při vdechování může způsobit smrt.

H331

Toxický při vdechování.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H334

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H341

Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H350

Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H351

Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H360

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H361

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H362

Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H370

Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H371

Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H372

Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H373

Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H300 + H310

Při požití nebo při styku s kůží může způsobit smrt

H300 + H330

Při požití nebo při vdechování může způsobit smrt

H310 + H330

Při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt

H300 + H310 + H330

Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt

H301 + H311

Toxický při požití nebo při styku s kůží

H301 + H331

Toxický při požití nebo při vdechování

H311 + H331

Toxický při styku s kůží nebo při vdechování

H301 + H311 + H331

Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování

H302 + H312

Zdraví škodlivý při požití nebo při styku s kůží

H302 + H332

Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování

H312 + H332

Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování

Standardní věty o nebezpečnosti pro životní prostředí

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H413

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

H420

Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchníchvrstvách atmosféry

Doplňující informace o nebezpečnosti

Fyzikální vlastnosti

EUH 001

Výbušný v suchém stavu.

EUH 014

Prudce reaguje s vodou.

EUH 018

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

EUH 019

Může vytvářet výbušné peroxidy.

EUH 044

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

Vlastnosti související se zdravím

EUH 029

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

EUH 031

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 032

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH 070

Toxický při styku s očima.

EUH 071

Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Doplňující údaje na štítku / informace o některých látkách nebo směsích

EUH 201/ 201A

Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. Pozor! Obsahuje olovo.

EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH 203

Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 204

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 206

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

EUH 207

Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

EUH 208

Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 209/ 209A

Při používání se může stát vysoce hořlavým. Při používání se může stát hořlavým.

EUH 210

Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

EUH 401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Doplňkové kódy

H350i

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

H360F

Může poškodit reprodukční schopnost.

H360D

Může poškodit plod v těle matky.

H361f

Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

H360FD

Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

H361fd

Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H360Fd

Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H360Df

Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seznam H-vět - standardní věty o nebezpečnosti (H věty) podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

Seznam H-vět - standardní věty o nebezpečnosti (H věty) podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

Autor EKOHELP
Zdroj NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 1272/2008
Kód článku CLP
Obsah
  • Seznam H-vět - standardní věty o nebezpečnosti (H věty) podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.