Část G: Ekologická újma - Právní požadavky a jejich úprava

Přehled povinností 

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě. Podrobné informace jsou dále uvedeny po přihlášení v publikaci Příručka ekologa ONLINE.

Obecné povinnosti 

§ 3 zákona 167/2008 Sb.:

Provozovatel musí předcházet vzniku ekologické újmy a v rozsahu stanoveném zákonem přijímat preventivní opatření. Provozovatel, který svou provozní činností způsobí ekologickou újmu, musí v rozsahu stanoveném zákonem přijímat nápravná opatření.

V případě ekologické újmy neohraničeného charakteru způsobené více provozovateli vzniká povinnost podle tohoto zákona provozovatelům, mezi jejichž provozní činností a ekologickou újmou existuje příčinná souvislost. Pokud ekologickou újmu nebo její hrozbu způsobilo více provozovatelů, jsou povinni provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření společně a nerozdílně.

Povinnosti vzniklé nebo uložené podle zákona přecházejí na právní nástupce provozovatele. Pokud provozovatel již neexistuje a takových právních nástupců je více a dosud nebylo určeno, která taková povinnost přechází na kterého takového právního nástupce, ručí za její splnění tito právní nástupci společně a nerozdílně.

§ 4 zákona 167/2008 Sb.:

Povinnost provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření a nést s tím související náklady má provozovatel vykonávající provozní činnost, která je zařazena do seznamu provozních činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, pokud mezi touto činností a ekologickou újmou nebo její bezprostřední hrozbou je příčinná souvislost.

§ 5 zákona 167/2008 Sb.:

Povinnost provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření a nést s tím související náklady má rovněž provozovatel, který způsobil ekologickou újmu na chráněných druzích volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin či přírodních stanovištích nebo vyvolal její bezprostřední hrozbu provozní činností neuvedenou v příloze č. 1.

Předpokladem vzniku této povinnosti je 

a)    vznik nebo bezprostřední hrozba ekologické újmy na chráněném druhu volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo na přírodním stanovišti,

b)    výkon provozní činnosti neuvedené v příloze č. 1 v rozporu s právními předpisy a

c)    příčinná souvislost mezi provozní činností provozovatele, která je vykonávána v rozporu s právními předpisy, a vznikem nebo bezprostřední hrozbou ekologické újmy uvedené v písmenu a).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část G: Ekologická újma - Právní požadavky a jejich úprava

Přehled legislativních požadavků, které musí každá firma splnit. Text přináší detailní komentáře k jednotlivým povinnostem a odkazy na odvozené právní předpisy včetně jejich plných textů.

Kód článku GPP
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.