Seznam P-vět - pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P220

Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P221

Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…

P222

Zabraňte styku se vzduchem.

P223

Zabraňte styku s vodou.

P230

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …

P231

Manipulace pod inertním plynem.

P232

Chraňte před vlhkem.

P233

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234

Uchovávejte pouze v původním obalu.

P235

Uchovávejte v chladu.

P240

Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P241

Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.

P242

Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

P243

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P244

Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.

P250

Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P263

Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ….

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P272

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P282

Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P283

Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.

P284

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P231 + P232

Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.

P235 + P410

Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce

P301

PŘI POŽITÍ:

P302

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P303

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P304

PŘI VDECHNUTÍ:

P305

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P306

PŘI STYKU S ODĚVEM:

P308

PŘI expozici nebo podezření na ni:

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P311

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P313

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P314

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P315

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P320

Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P321

Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P330

Vypláchněte ústa.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P332

Při podráždění kůže:

P333

Při podráždění kůže nebo vyrážce:

P334

Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P335

Volné částice odstraňte z kůže.

P336

Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

P337

Přetrvává-li podráždění očí:

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P340

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P342

Při dýchacích potížích:

P351

Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P352

Omyjte velkým množstvím vody/…

P353

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P360

Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P364

A před opětovným použitím vyperte.

P370

V případě požáru:

P371

V případě velkého požáru a velkého množství:

P372

Nebezpečí výbuchu v případě požáru.

P373

Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

P374

Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

P376

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P377

Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

P378

K uhašení použijte…

P380

Vykliďte prostor.

P381

Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

P390

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

P391

Uniklý produkt seberte.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P334

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P306 + P360

PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P308 + P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

P308 + P313

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P335 + P334

Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P342 + P311

Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P361 + P364

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P362 + P364

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P370 + P376

V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P370 + P378

V případě požáru: K uhašení použijte…

P370 + P380

V případě požáru: Vykliďte prostor.

P370 + P380 + P375

V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P371 + P380 + P375

V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování

P401

Skladujte …

P402

Skladujte na suchém místě.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P404

Skladujte v uzavřeném obalu.

P405

Skladujte uzamčené.

P406

Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

P407

Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P411

Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/… oF.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122 oF.

P413

Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … oC/… oF.

P420

Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

P422

Skladujte pod …

P402 + P404

Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P403 + P233

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403 + P235

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P410 + P403

Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

P410 + P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122oF.

P411 + P235

Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/… oF. Uchovávejte v chladu.

Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování

P501

Odstraňte obsah/obal …

P502

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Seznam P-vět - pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

Autor EKOHELP
Zdroj NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 1272/2008
Kód článku CLP
Obsah
  • Seznam P-vět - pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.