Část A: Chemické látky a směsi

Oblast chemických látek a chemických směsí lze rozdělit do třech částí.

První část se zabývá podmínkami nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi na pracovištích (zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.).

Druhá část je věnována problematice závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb.). Mohlo by se zdát, že se tato oblast týká pouze velkých podniků, ale povinnost posoudit objekt z hlediska rizika vzniku závažné havárie je stanovena každému provozovateli, který provozuje objekt či zařízení, v němž se nachází vybraná nebezpečná chemická látka nebo směs.

Třetí část řeší oblast samotných chemických látek a směsí (zákon č. 350/2011 Sb. a přímo uplatnitelné předpisy EU: nařízení REACH a nařízení CLP). Tyto předpisy řeší povinnosti v oblasti klasifikace, označování, balení, tvorby bezpečnostní listů apod. Vzhledem k tomu, že je tato problematika velmi rozsáhlá a dotýká se převážně výrobců či dovozců chemických látek a směsí, není v tomto průvodci podrobněji řešena.

Právní předpisy:
Podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí:

 • 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 262/2006 Sb. Zákon, zákoník práce
 • 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • 180/2015 Sb. Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích
 • 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • 61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Prevence závažných havárií:

 • 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • 225/2015 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 • 226/2015 Sb. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
 • 227/2015 Sb. Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • 228/2015 Sb. Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • 229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Předpisy upravující chemické látky a směsi:

 • 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • 163/2012 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
 • 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 

Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie:

 • 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)
 • 1272/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
 • POPs: 2019/1021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

Obecné povinnosti

V této části jsou uvedeny obecné povinnosti stanovené všem osobám zákonem o ochraně veřejného zdraví.

§ 44a odst. 2 zákona 258/2000 Sb.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi jsou právnické osoby a fyzické osoby povinny chránit zdraví fyzických osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení č. 1272/2008" nebo "nařízení CLP").

Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část A: Chemické látky a směsi

Oblast chemických látek a chemických směsí (přípravků) lze rozdělit do třech částí. První část se zabývá podmínkami nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na pracovištích (zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.). Druhá část je věnována problematice závažných havárií (zákon č. 59/2006 Sb.). Mohlo by se zdát, že se tato oblast týká pouze velkých podniků, ale povinnost posoudit objekt z hlediska rizika vzniku závažné havárie je stanovena každému provozovateli, který provozuje objekt či zařízení, v němž se nachází vybraná nebezpečná chemická látka nebo přípravek. Třetí část řeší oblast samotných chemických látek a přípravků (zákon č. 350/2011 Sb. a přímo uplatnitelné předpisy EU: nařízení REACH a nařízení CLP). Tyto předpisy řeší povinnosti v oblasti klasifikace, označování, balení, tvorby bezpečnostní listů apod. Vzhledem k tomu, že je tato problematika velmi rozsáhlá a dotýká se převážně výrobců či dovozců chemických látek a přípravků, není v tomto průvodci podrobněji řešena.

Kód článku APP
Obsah
 • Část A: Chemické látky a směsi

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.