Žáci mohou zase zacházet s chemickými látkami

Novelou zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která platí od 1.12.2015, byla "omylem" zrušena možnost, aby mladiství žáci mohli např. při školní praxi nakládat s vybranými chemickými látkami.

Podle školského zákona se totiž na mladistvé žáky z pohledu BOZP nahlíží jako na pracovníky a tím se na ně vztahuje nová vyhláška č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích. Tato vyhláška řeší s jakými chemickými látkami a směsmi nesmí mladiství zaměstnanec nakládat.

Situaci nakonec vyřešila aktuální novela č. 32/2016 Sb., která mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví. Novela platí od 29.1.2016.

Obsah nové úpravy:

Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi takto:

Dohled "jen" osobou odpovědnou (např. učitel)

Mladiství žáci mohou nakládat pouze za přímého soustavného dohleduodpovědné osoby s chemickými látkami a směsmi s touto klasifikací:

  • látky a směsi toxické,
  • látky a směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 2,
  • látky a směsi žíravé,
  • látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314
  • látky a směsi vysoce hořlavéextrémně hořlavé,
  • látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti hořlavé kapaliny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 neboaerosoly kategorie 1.

Dohled osobou  s odbornou způsobilostí

Mladiství žáci mohou nakládat pouze za přímého soustavného dohledu osoby s odbornou způsobilostí (§ 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) s chemickými látkami a směsmi s touto klasifikací:

  • látky a směsi vysoce toxické,
  • látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Žáci mohou zase zacházet s chemickými látkami

Mladiství žáci opět smí nakládat s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi!

Kód článku ZP
Obsah
  • Žáci mohou zase zacházet s chemickými látkami

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.