Identifikační číslo provozovny pro evidence odpadů. Živnostenské IČP, interní IČP, číslo ORP/SOP.

Podrobné informace, jak správně používat identifikační číslo provozovny.

 

Vznik odpadů v (klasické) provozovně

Pokud se jedná o provozovnu podle živnostenského zákona, najdete identifikační čísla provozovny (IČP) na stránkách Živnostenského rejstříku http://www.rzp.cz (Vyhledávání > zadat IČ či název a vyhledat > údaje bez historie a ke konci výpisu jsou 10-ti místná čísla provozoven). 

Vznik odpadů mimo (klasickou) provozovnu (stavby, servisní zásahy, zařízení...)

V případě, že Vám vznikají odpady i na jiných místech, než jsou živnostenským zákonem definované stabilní nebo mobilní provozovny, je potřeba nahradit kód IČP.

Pokud provozovna není provozovnou podle zvláštních právních předpisů, pak v úvahu přicházejí dvě varianty náhrady kódu IČP:

1) Jedná se o samostatnou provozovnu:

Místo vzniku odpadu - v provozovně bez IČP (která IČP mít nemusí nebo nemůže)
Odpad vzniká původci na stálých místech (stavby, samostatné sklady, vodojemy, přečerpávací stanice odpadních vod, garáže techniky), která mohou být považována za samostatné provozovny (dle zákona o odpadech (ZOO) a vyhlášky), ale současně nejsou provozovnami dle živnostenského zákona - nemají přidělené IČP.

Náhrada IČP (evidence, ohlašování):
Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost (viz varianta 2)), uvádí se interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám (evidence, roční hlášení, ohlašování přepravy NO). Podrobnější informace pro tvorbu interních IČP.

Zákon o odpadech ani vyhláška nestanoví povinnost oznamovat toto interní číslo oprávněné osobě při předání odpadu, je však zřejmé, že se jedná o nedostatek vyhlášky, a původci odpadu nebrání nic, aby toto interní číslo sdělil oprávněné osobě jako náhradu IČP.

2) Nejedná se o samostatnou provozovnu (bez ohledu na IČP):

Místo vzniku odpadu - mimo samostatnou provozovnu
Odpad vzniká původci při činnosti mimo provozovnu (např. při údržbě veřejné liniové infrastruktury, údržbě veřejné zeleně, při provádění drobných staveb, rekonstrukcích staveb či demolicích atd.) - tzv. hlášení za činnost.

Náhrada IČP (evidence, ohlašování):
V případě, že se jedná o hlášení za činnost, při které vznikla produkce odpadů nebo bylo s odpady nakládáno na příslušném území obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, pak se místo IČP uvádí kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.

V souvislosti s vyhláškou č. 83/2016 Sb. (novela vyhlášky č. 383/2001 Sb.) vzniká dodavateli odpadu do zařízení k nakládání s odpady povinnost (dle bodu 2 přílohy č. 2 vyhlášky) předat oprávněné osobě informace, mimo jiné i k identifikaci provozovny, z níž je odpad do zařízení předáván:

Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové dodávky nebo první z řady dodávek následující písemné informace (vztahující se k dodavateli a provozovně):

  • IČO, bylo-li přiděleno;
  • obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu;
  • identifikační číslo provozovny, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen ,,IČZUJ") provozovny.
  • V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a ČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádějí.

Z tohoto přehledu je zřejmé, že vyhláška na možnost/povinnost sdělení interního čísla označení samostatné provozovny (bez IČP) pozapomněla a řeší případ pouze pro provozovnu s IČP a nebo pro vznik odpadů mimo provozovnu (kód ORP/SOP).

Z logiky věci lze usuzovat, že interní číslo samostatné provozovny, která nemá přiděleno IČP, tento jednoznačný identifikátor nahrazuje. Toto interní číslo samostatné provozovny stanovené původcem odpadů pro potřeby vedení evidencí a ohlašování odpadů (neboť je původce povinen jej užít při vedení své průběžné evidence odpadů a v ročním hlášení, nebo při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů) nahrazuje IČP i v případě předání odpadů z provozovny bez IČP.

Provozovatel zařízení by tedy měl od dodavatele odpadu požadovat sdělení buď IČP (nebo IČZ, jedná-li se o oprávněnou osobu), nebo interní číslo samostatné provozovny nebo kód ORP (v případě území hl. m. Prahy kód SOP).

Poznámka k interní evidenci odpadů

Pokud by byly odpady převáženy z jiných míst (např. z provozoven s interním číslem samostatné provozovny) na některou z provozoven s IČP, kde by byly soustřeďovány před jejich odvozem na zařízení oprávněné osoby, - pak by se uvádělo, při předání oprávněné osobě, IČP provozovny, ze které je odpad předáván oprávněné osobě. V takovém případě by se vedly v průběžné evidenci odpadů i interní (firemní) přesuny odpadů na příslušnou provozovnu s IČP z provozovny s interním číslem samostatné provozovny, případně s kódem ORP/SOP, při evidenci odpadů za činnost v ORP - soustřeďovaných na provozovně s IČP.

(zdroj: Enviweb.cz)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Identifikační číslo provozovny pro evidence odpadů. Živnostenské IČP, interní IČP, číslo ORP/SOP.

Evidence odpadů

Kód článku ZP
Obsah
  • Identifikační číslo provozovny pro evidence odpadů. Živnostenské IČP, interní IČP, číslo ORP/SOP.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.