Novela zákona 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP vychází ve Sbírce

Schválená novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP zjednoduší problematiku vymezení povinných subjektů IRZ a také se zjednoduší hlášení do ISPOP.

V nejbližších dnech vyjde ve Sbírce zákon č. 255/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP se zaměřuje na problematiku detailnějšího vymezení ohlašujících subjektů a určitých zjednodušení by se měl dočkat i ISPOP. Účinnost zákona je od 1.9.2016.

ISPOP - zrušení autorizace hlášení:

Novela ruší povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Druhou změnou v oblasti ISPOP je zrušení možnosti zasílání plné moci k zastupování povinného subjektu prostřednictvím datové schránky ministerstva. Nově doplňovaným ustanovením se upřesňuje formulace povinnosti vést evidenci údajů pro ohlašování do IRZ a rovněž dochází k upřesnění kompetencí MŽP.

IRZ - bude se týkat menšího počtu subjektů:

Sníží se počet provozovatelů, kteří ohlašovací povinnosti ve vztahu k IRZ. Nová příloha (viz dále) zákona obsahuje výčet činností včetně prahových hodnot. Výchozím podkladem pro stanovení činností byla klasifikace CZ-NACE. V seznamu nejsou uváděny činnosti, které jsou plně pokryty evropským nařízením. Redukce by se měla dotknout asi třetiny současných ohlašovatelů, což představuje přibližně 1700 provozoven z celkových 5 tis.

Provozovatel, který bude ohlašovat do IRZ úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů, je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze zákona.

Příloha zákona 25/2008 Sb.:

Činnost Prahová hodnota pro kapacitu
1. Odvětví energetiky
Výroba elektřiny o tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW
Výroba plynu s výjimkou zplyňování není stanovena
Výroba tepla o tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW
Výroba chladicí vody o výrobní kapacitě větší než 2000 m3 denně
Výroba ledu o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně
Výroba rafinovaných ropných produktů, kromě minerálních olejů a plynu není stanovena
2. Výroba a zpracování kovů
Výroba surového železa nebo oceli, včetně kontinuálního lití o výrobní kapacitě od 0,5 tuny za hodinu do 2,5 tun za hodinu
Výroba feroslitin o výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba plochých výrobků za studena, s výjimkou pásky o kapacitě větší než 10 tun denně
Tváření železných kovů válcováním za tepla o kapacitě od 5 tun surové oceli za hodinu do 20 tun surové oceli za hodinu
Tváření železných kovů kováním o energii od 20 kJ do 50 kJ na jeden buchar, kde je tepelný výkon od 10 MW do 20 MW
Tváření železných kovů protlačováním o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Tažení tyčí za studena o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Válcování ocelových úzkých pásů za studena o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Tváření ocelových profilů za studena o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Tažení ocelového drátu za studena o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Hutní zpracování neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmia o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Hutní zpracování olova nebo kadmia o kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4 tun denně
Zpracování jaderného paliva není stanovena
Zpracování železných kovů ve slévárně o výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba odlitků z neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmia o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba odlitků z olova nebo kadmia o kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4 tun denně
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba kovových dveří a oken je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kovových nádrží a zásobníků je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zbraní je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba střeliva o výrobní kapacitě střeliva větší než 5 tun denně
Kování, lisování, ražení, válcování nebo protlačování neželezných kovů; prášková metalurgie o výrobní kapacitě větší než 5 tun nebo je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3
Povrchová úprava a zušlechťování kovů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Obrábění kovů a plastů o celkovém elektrickém příkonu větším než 100 kilowattů
Výroba nožířských výrobků je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zámků a kování je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba nástrojů a nářadí je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ocelových sudů a podobných nádob je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba drobných kovových obalů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních kovodělných výrobků jinde v této příloze neuvedených je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
3. Zpracování nerostů
Povrchová těžba hnědého uhlí, včetně lignitu je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, do 25 hektarů
Úprava hnědého uhlí, včetně lignitu není stanovena
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba písku a štěrkopísku je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba jílů a kaolinu je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba rašeliny je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Povrchová těžba a těžba v lomech jinde v této příloze neuvedená je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Výroba plochého skla o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Tvarování a zpracování plochého skla o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba dutého skla o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba skleněných vláken o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba ostatního skla, včetně technického o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Zpracování ostatního skla, včetně technického o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba žáruvzdorných výrobků o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických obkládaček a dlaždic o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických sanitárních výrobků o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba ostatních technických keramických výrobků o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba ostatních keramických výrobků o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba cementu u rotačních pecí o výrobní kapacitě od 250 tun denně do 500 tun denně, u ostatních pecí od 25 tun denně do 50 tun denně
Výroba vápna o výrobní kapacitě od 25 tun denně do 50 tun denně
Výroba sádry o výrobní kapacitě větší než 25 tun denně
Výroba betonových výrobků pro stavební účely o výrobní kapacitě větší než 100 tun denně
Výroba sádrových výrobků pro stavební účely o kapacitě zpracování větší než 50 tun sádry denně
Výroba betonu připraveného k lití o výrobní kapacitě větší než 25 m3za hodinu
Výroba vláknitých cementů o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků o výrobní kapacitě větší než 100 tun denně pro betonové výrobky, větší než 50 tun denně pro sádrové výrobky a větší než 25 tun denně pro cementové výrobky
Výroba brusiv o výrobní kapacitě větší než 1 tuna denně
Tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken o kapacitě tavení od 10 tun denně do 20 tun denně
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků jinde v této příloze neuvedených o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
4. Chemický průmysl
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů o spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg za hodinu nebo větší než 50 tun za rok
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků není stanovena
Výroba parfémů a toaletních přípravků o spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg za hodinu nebo větší než 50 tun za rok
Výroba klihů o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba farmaceutických přípravků, kromě výroby základních farmaceutických výrobků využívající chemické nebo biologické procesy není stanovena
Výroba pryžových plášťů a duší o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba ostatních pryžových výrobků o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů o kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
Výroba plastových obalů o kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví o kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
Výroba ostatních plastových výrobků o kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
5. Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
Čištění městských odpadních vod o kapacitě od 50 000 ekvivalentních obyvatel do 100 000 ekvivalentních obyvatel
Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro činnosti neuvedené v příloze I nařízení č. 166/2006/ES o kapacitě větší než 5 000 m3 denně
Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení č. 166/2006/ES o kapacitě od 5 000 do 10 000 m3 denně
Sběr nebezpečných odpadů s příjmem větším než 5 tun denně
Odstraňování ostatních odpadů o kapacitě od 30 tun denně do 50 tun denně
Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně
Úprava nebezpečných odpadů k dalšímu využití nebo odstranění s příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně
Úprava ostatních odpadů k dalšímu využití nebo odstranění s příjmem větším než 30 tun denně
Sanace s příjmem větším než 5 tun denně nebo s projektovaným výkonem větším než 1 tuna těkavých organických látek za rok
6. Výroba a zpracování papíru a dřeva
Pilařská výroba a impregnace dřeva o výrobní kapacitě větší než 50 m3 denně
Výroba dýh a desek na bázi dřeva o výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně nebo větší než 100 m3denně
Výroba sestavených parketových podlah o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba dřevěných obalů o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně nebo větší než 100 m3 denně
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba papíru a lepenky, včetně vlnitého papíru a lepenky o výrobní kapacitě od 10 tun denně do 20 tun denně
Výroba papírových a lepenkových obalů o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba kancelářských potřeb z papíru o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba tapet o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
7. Intenzivní živočišná výroba
Intenzivní chov dojnic s prostorem pro více než 500 kusů dojnic
Intenzivní chov prasat na porážku (jako jsou prasata na výkrm nad 30 kg, vyřazené prasnice a kanci) s prostorem od 1 500 do 2 000 ks prasat na porážku nebo s prostorem od 500 do 750 ks prasnic (včetně prasniček).
8. Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů
Zpracování a konzervování masa, včetně drůbežího o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Zpracování a konzervování brambor o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba ovocných a zeleninových šťáv o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba olejů a tuků ze surovin živočišného původu o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba olejů a tuků ze surovin rostlinného původu o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba margarínu o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Úprava a zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů s množstvím odebíraného mléka do 200 t denně (v průměru za rok)
Výroba zmrzliny o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně v průměru za čtvrtletí) nebo s množstvím odebíraného mléka do 200 t denně (v průměru za rok)
Výroba mlýnských výrobků o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba škrobárenských výrobků o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba cukru o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Zpracování čaje a kávy o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba koření a aromatických výtažků o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba hotových pokrmů ze surovin živočišného původu o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba hotových pokrmů ze surovin rostlinného původu o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin živočišného původu o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin rostlinného původu o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin živočišného původu o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin rostlinného původu o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba průmyslových krmiv ze surovin živočišného původu o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba průmyslových krmiv ze surovin rostlinného původu o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Destilace, rektifikace a míchání lihovin o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba vína z vinných hroznů o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba piva o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba sladu o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba tabákových výrobků není stanovena
9. Ostatní činnosti
9.a Ostatní činnosti – výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba osazených elektronických desek je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba počítačů a periferních zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba komunikačních zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba spotřební elektroniky je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba časoměrných přístrojů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba magnetických a optických médií je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.b Ostatní činnosti – výroba, praní textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků
Úprava a spřádání textilních vláken a příze o kapacitě zpracování od 5 do 10 tun denně
Tkaní textilií o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Konečná úprava textilií o kapacitě zpracování od 5 do 10 tun denně
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba koberců a kobercových předložek o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ostatních technických a průmyslových textilií o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba textilií jinde v této příloze neuvedených o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba kožených oděvů o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba pracovních oděvů o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ostatních svrchních oděvů o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba osobního prádla o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba kožešinových výrobků o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Vydělávání kůží a kožešin o kapacitě zpracování od 5 tun do 12 tun hotových výrobků denně
Barvení kůží a kožešin o kapacitě zpracování větší než 5 tun hotových výrobků denně
Výroba obuvi s usňovým svrškem o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba obuvi z ostatních materiálů o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků s příjmem větším než 3 tuny denně
9.c Ostatní činnosti – tisk a činnosti související s tiskem
Tisk novin o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Tisk ostatní, kromě novin o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.d Ostatní činnosti – výroba elektrických zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba baterií a akumulátorů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15m3 do 30 m3; o spotřebě olova nebo kadmia 500 kg za rok nebo u ostatních kovů 1 tuna za rok
Výroba optických kabelů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických vodičů a kabelů jinde v této příloze neuvedených je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektroinstalačních zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních elektrických zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.e Ostatní činnosti – výroba strojů a zařízení jinde nezařazených
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba hydraulických a pneumatických zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních potrubních armatur je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba pecí a hořáků pro topeniště je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ručních mechanizovaných nástrojů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely jinde v této příloze neuvedených je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zemědělských a lesnických strojů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kovoobráběcích strojů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních obráběcích strojů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů pro metalurgii je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů na výrobu plastů a pryže je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních strojů pro speciální účely jinde v této příloze neuvedených je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.f Ostatní činnosti – výroba dopravních prostředků
Výroba motorových vozidel a jejich motorů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Stavba a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí o kapacitě pro lodě délky od 30 metrů do 100 metrů
Stavba a nátěr plavidel nebo odstraňování nátěru z plavidel o kapacitě pro plavidla délky větší než 30 metrů
Stavba rekreačních a sportovních člunů o kapacitě pro čluny délky větší než 4 metry
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba vojenských bojových vozidel je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba motocyklů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení jinde v této příloze neuvedených je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.g Ostatní činnosti – výroba nábytku
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kuchyňského nábytku o spotřebě rozpouštědel 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba matrací o výrobní kapacitě větší než 500 kusů denně
Výroba ostatního nábytku o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.h Ostatní činnosti – ostatní zpracovatelský průmysl
Ražení mincí je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba bižuterie a příbuzných výrobků je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok / o projektované kapacitě větší než 5 tun zpracované skleněné suroviny ročně
Výroba hudebních nástrojů je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba sportovních potřeb je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba her a hraček je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba košťat a kartáčnických výrobků o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba v ostatním zpracovatelském průmyslu v této příloze neuvedená je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Novela zákona 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP vychází ve Sbírce

Část E - Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování

Autor Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP
Kód článku ZP
Obsah
  • Novela zákona 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP vychází ve Sbírce

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.