Příručka ekologa - B - Odpadové hospodářství

Příručka ekologa - B - Odpadové hospodářství 11-2020 (stažení verze PDF)
Přílohy části B - Nakládání s odpady
Příloha č. 1 Označování nebezpečných odpadů (příloha č. 29 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)
Příloha č. 2 Seznam nebezpečných vlastností odpadu
Příloha č. 3 Způsoby využívání odpadů
Příloha č. 4 Způsoby odstraňování odpadů
Příloha č. 6 Katalog odpadů
Příloha č. 8 Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení
Příloha č. 9 Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
Příloha č. 11 Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu
Příloha č. 14 Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Příloha č. 19 Evidenční list pro přepravu nebezpečných opadů po území ČR
Příloha č. 20 Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek (Příloha č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 21 Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky (Příloha č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 22 Třídy vyluhovatelnosti
Příloha č. 23 Průběh kontroly
Příloha č. 24 Příklad žádosti o upuštění od odděleného shromažďování
Příloha č. 25 Dodatek I Basilejské úmluvy o kontrole a pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Příloha č. 26 Seznam nebezpečných odpadů
Příloha č. 27 Metodický pokyn pro vedení evidencí a ohlašování podle zákona o odpadech
Příloha č. 28 Orientační přepočtová tabulka množství odpadů
Příloha č. 30 Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů (Příloha č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 31 Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky (Příloha č. 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 32 Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku (Příloha č. 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 33 Seznam odpadů a podmínky pro jejich přijetí na skládkách odpadů bez zkoušek (Příloha č. 8 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 34 Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu (Příloha č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 35 Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu (Příloha č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 37 Hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku (Příloha č. 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb.)
Příloha č. 38 Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona a elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona (Příloha č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
Příloha č. 40 Technické a provozní požadavky v oblasti skladování a zpracování elektroodpadu (Příloha č. 7 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
Příloha č. 41 Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.