Mění se vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Důvodem novelizace vyhlášky je nutnost provést novelu zákona o obalech č. 149/2017 Sb., jejíž příslušné body vstoupí v účinnost k 1. lednu 2018.

Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých předpisů (zákon o obalech).

Novelou zákona o obalech č. 149/2017 Sb. bylo zavedeno ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou společností prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva. Důvodem byla nutnost sjednotit způsob ohlašování údajů z evidence obalů pro všechny povinné osoby podle zákona o obalech, a to samostatně plnící povinné osoby a autorizované obalové společnosti. Tím bude rovněž zajištěno potřebné shromažďování souhrnných údajů v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady v informačním systému odpadového hospodářství (ISOH). Autorizovaná obalová společnost dosud postupovala při ohlašování údajů z evidence pouze podle přílohy č. 4 zákona o obalech.

V návaznosti na zmocnění doplněné novelou do § 23 odst. 5 zákona o obalech jsou do předmětné vyhlášky vkládána ustanovení, kterými se stanoví rozsah vedení evidence množství obalů a způsobů jejich využití a rozsah ohlašovaných údajů z této evidence pro autorizovanou společnost. Nejedná se však o zásadní změnu rozsahu ohlašování údajů z evidence autorizované obalové osoby, ale jde prakticky o přesun obsahu tabulky z dosavadní přílohy č. 4 zákona o obalech do nové přílohy č. 5 předmětné vyhlášky.

Návrh dále odstraňuje některé nedostatky v jednotlivých přílohách vyhlášky, které se při aplikaci v praxi vyskytly.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Mění se vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Kód článku ZP
Obsah
  • Mění se vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.