Část H: Související povinnosti

V této části H uvádíme další související povinnosti v oblasti podnikové ekologie a ochrany ŽP.

První část – podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi - se zabývá opatřeními pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnostmi fyzických a právnických osob při nakládání s energií.

Druhá část (podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, právnických osob, správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.

Třetí část (podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) se zabývá udržením a obnovou přírodní rovnováhy v krajině, konkrétně se zabýváme problematikou kácení dřevin.

Čtvrtá část (podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a dohody ADR) upravuje silniční dopravu nebezpečných věcí se zaměřením na povinnost ustanovit bezpečnostního poradce ADR. Pozor, ADR se rozhodně netýká jen přepravců!

Přehled hlavních předpisů v jednotlivých oblastech:

Oblast první: hospodaření s energiemi
406/2000 Sb.  Zákon o hospodaření s energiemi
63/2002 Sb.  Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
193/2007 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
232/2015 Sb. Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
319/2019 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
4/2020 Sb. Vyhláška o energetických specialistech
264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
140/2021 Sb. Vyhláška o energetickém auditu
141/2021 Sb. Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
38/2022 Sb. Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
284/2022 Sb. Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
Oblast druhá: posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
353/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
453/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Oblast třetí: ochrana přírody a krajiny
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
Oblast čtvrtá: přeprava nebezpečných věcí (ADR)
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
Dohoda ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část H: Související povinnosti

V této části H uvádíme další související povinnosti v oblasti podnikové ekologie a ochrany ŽP.

Kód článku HPP
Obsah
  • Část H: Související povinnosti

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.