Novela vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Novelou se prodlužuje přechodné období z 31. prosince 2019 na 31. prosince 2022 stanovené vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Odpady

305/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Částka: 129/2019 Sb.
Rozeslána dne: 20. listopadu 2019
Datum účinnosti od: 1. prosince 2019
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 437/2016 Sb.

Novelou se prodlužuje přechodné období z 31. prosince 2019 na 31. prosince 2022 stanovené vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Vyhláška 437/2016 Sb. zavedla jednotný limit pro obsah mikroorganismů, při jehož splnění jsou kaly považovány za upravené ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a je možné je aplikovat na zemědělskou půdu. Tento limit byl stanoven na shodné úrovni s evropskými zeměmi a je přísnější než limit pro kaly kategorie II podle předchozí vyhlášky. To v případě řady čistíren odpadních vod znamenalo nezbytnost doplnění technologie čistírny odpadních vod o technologii dodatečné úpravu kalů. Zároveň vyhláška v návaznosti na § 32 písm. b) zákona o odpadech nastavila způsob ověření účinnosti takové technologie.

Přechodné období v § 11 a § 12 vyhlášky č. 437/2016 Sb., které bylo projednáno se všemi dotčenými subjekty v rámci přípravy vyhlášky, mělo dát provozovatelům čistíren odpadních vod dostatečně dlouhé období pro vybudování těchto zařízení a zajištění ověření jejich účinnosti.

Řada provozovatelů čistíren odpadních vod neuskutečnila odpovídající kroky k dostatečné přípravě na plnění nových limitů od 1. 1. 2020 a tak bylo přechodné období upraveno na 31.12.2022, aby se předešlo vzniku kritické situace v oblasti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.

Pokud by nedošlo k prodloužení přechodného období, nebylo by možné legálně nakládat s většinou kalů z čistíren odpadních vod.

Změny v § 11 a 12:
Přechodná ustanovení

§ 11

(1) Provozovatel čistírny odpadních vod a zařízení na úpravu kalů, které byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, provede ověření účinnosti technologie úpravy kalů podle § 10 do 31. prosince 20222019.

(2) Technologie úpravy kalů v čistírnách odpadních vod a zařízeních na úpravu kalů, které v posledních 24 měsících přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky produkovaly pouze upravené kaly kategorie I podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky za ověřené.

(3) Technologie úpravy kalů v čistírnách odpadních vod a zařízeních na úpravu kalů, které byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a které produkují upravené kaly a splňují limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů uvedených v příloze č. 4 nebo příloze č. 7 v četnosti podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, se do 31. prosince 2022 2019 považují za ověřené.

(4) Do 31. prosince 2017 může odběr vzorků kalů řídit a provádět rovněž osoba, která mohla provádět odběr vzorků podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti této vyhlášky. Do 31. prosince 2017 nemusí být před odběrem vzorků kalů zpracován plán odběru vzorků.

(5) Provozovatel zařízení na použití kalů je povinen ohlásit provoz zařízení podle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 30. listopadu 2017.

(6) Do 30. dubna 2017 nemusí být kaly použity, uloženy nebo skladovány v souladu s touto vyhláškou, pokud je jejich použití, uložení nebo skladování v souladu s vyhláškou č. 382/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a v souladu s programem použití kalů zpracovaným přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 12

(1) Ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) se nevztahuje na místa uložení a skladování kalů, která jsou vzdálena alespoň 100 m od obytné zástavby a byla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v souladu se stavebním zákonem určena k uložení nebo skladování kalů nebo statkových hnojiv.

(2) Pokud se nejedná o kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících biologicky rozložitelné odpady spadající do působnosti nařízení o vedlejších produktech živočišného původu, mohou být do 31. prosince 2022 2019 na zemědělskou půdu použity upravené kaly kategorie I a II podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, které
a) nepřekračují mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce a

b) vyhovují mikrobiologickým kritériím uvedeným v tabulce č. 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce v případě kalů kategorie I nebo tabulce č. 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce v případě kalů kategorie II.

(3) Kaly kategorie II podle odstavce 2 mohou být použity pouze na zemědělské půdě určené k pěstování technických plodin nebo v podzimním období na půdě určené k pěstování běžných plodin.

(4) Na dílu půdního bloku, kde byl použit kal kategorie II, nesmí být nejméně 3 roky po použití kalu pěstována polní zelenina, brambory a intenzivně plodící ovocná výsadba.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Novela vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Obsah
  • Novela vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.