Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2020

V lednu byla spuštěna upravená verze ISPOP. Došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2020 za rok 2019 (agenda vod, ovzduší, IRZ, obalů a odpadů).

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2020 (za rok 2019)

V roce 2020 ohlašují údaje prostřednictvím (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

  • č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
  • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
  • č. 254/2001 Sb., o vodách
  • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma osob, které jsou zapojeny do EKO-KOM
  • č. 185/2001 Sb., o odpadech
Agenda Formulář
Zákon/vyhláška
Termín podání/
Ověřovatel
ODPADY F_ODP_PROD
Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20
15. 2. 2020
ORP
ODPADY F_ODP_PROD_AV
Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4
15. 2. 2020
ORP
ODPADY F_ODP_PROD_EL
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8
15. 2. 2020
ORP
ODPADY F_ODPRZ_VOZ
Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5
31. 3. 2020
MŽP
ODPADY F_ODPRZ_EL
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4
31. 3. 2020
MŽP
ODPADY F_ODPRZ_BAT
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů
vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3
31. 3. 2020
MŽP
ODPADY F_ODPRZ_PNEU
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3
31. 3. 2020
MŽP
ODPADY F_ODP_PCB
Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2
od 1. 1. 2020
(ihned po změně)
CENIA
ODPADY F_ODP_DO
Údaje o dopravci odpadů
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27
do 15 dnů od změny provozu KÚ
ODPADY F_ODP_ZARIZENI
Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22
do 15 dnů od změny provozu KÚ
ODPADY Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
ohlašování přes portál www.sepno.cz
§ 25 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 26
průběžně od 2. 5. 2020
OVZDUŠÍ F_OVZ_SPE
Ohlášení souhrnné provozní evidence
§ 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.
31. 3. 2020
MŽP
OVZDUŠÍ F_OVZ_POPL
Podání poplatkového přiznání
podle§ 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31. 3. 2020
KÚ (MHMP)
OVZDUŠÍ F_OVZ_PO
Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony
§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.
31. 3. 2020
MŽP
OVZDUŠÍ F_OVZ_RL
Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)
§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.
31. 3. 2020
MŽP
VODA F_VOD_38_4
Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
dle rozhodnutí vodoprávního úřadu
vodoprávní úřad
VODA F_VOD_ODBER_PODZ
Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
31. 1. 2020
správce povodí
VODA F_VOD_ODBER_POVR
Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
31. 1. 2020
správce povodí
VODA F_VOD_VYPOUSTENI
Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
31. 1. 2020
správce povodí
VODA F_VOD_AKU
Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4
31. 1. 2020
správce povodí
VODA F_VOD_PV
Poplatkové přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.)
§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha
15. 2. 2020
ČIŽP
VODA F_VOD_OV
Poplatkové poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona)
§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb. - příloha
15. 2. 2020
ČIŽP
IRZ F_IRZ
Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.)
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.
31. 3. 2020
MŽP
OBALY F_OBL_RV
Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
vyhl. č. 641/2004 Sb.
15. 2. 2020
CENIA
OBALY F_OBL_AOS
Výkaz o obalech a odpadech z obalů - autorizovaná obalová společnost
vyhláška č. 641/2004 Sb.
do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku
MŽP

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2020

Obsah
  • Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2020

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.