Výstražné symboly nebezpečnosti

Výstražné symboly nebezpečnosti podle směrnice CLP (1272/2008/ES)

GHS01
Výbušné látky

GHS02
Hořlavé látky

GHS03
Oxidační látky

GHS04
Plyny pod tlakem

GHS05
Korozivní a žíravé
látky

GHS06
Toxické látky

GHS07
Dráždivé látky

GHS08
Látky nebezpečné
pro zdraví

GHS09
Látky nebezpečné pro
životní prostředí

Znak: vybuchující bomba

 

GHS01

 

Oddíl 2.1

Nestabilní výbušniny

Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Oddíl 2.8

Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B

Oddíl 2.15

Organické peroxidy, typy A, B

Znak: plamen

GHS02

 

Oddíl 2.2

Hořlavé plyny, kategorie 1

Oddíl 2.3

Aerosoly, kategorie 1, 2

Oddíl 2.6

Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.7

Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2

Oddíl 2.8

Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F

Oddíl 2.9

Samozápalné kapaliny, kategorie 1

Oddíl 2.10

Samozápalné tuhé látky, kategorie 1

Oddíl 2.11

Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2

Oddíl 2.12

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.15

Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F

Znak: plamen nad kruhem

GHS03

 

Oddíl 2.4

Oxidující plyny, kategorie 1

Oddíl 2.13

Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.14

Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3

Znak: plynová láhev

GHS04

 

Oddíl 2.5

Plyny pod tlakem:

stlačené plyny;

zkapalněné plyny;

zchlazené zkapalněné plyny;

rozpuštěné plyny.

Znak: korozivita, žíravost

GHS05

 

Oddíl 2.16

Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1

Oddíl 3.2

Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1C

Oddíl 3.3

Vážné poškození očí, kategorie 1

Znak: lebka se zkříženými hnáty

GHS06

 

Oddíl 3.1

Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 1, 2, 3

Znak: vykřičník

GHS07

 

Oddíl 3.1

Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4

Oddíl 3.2

Dráždivost pro kůži, kategorie 2

Oddíl 3.3

Podráždění očí, kategorie 2

Oddíl 3.4

Senzibilizace kůže, kategorie 1, 1 A, 1B

Oddíl 3.8

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Podráždění dýchacích cest

Narkotické účinky

Znak: nebezpečnost pro zdraví

GHS08

 

Oddíl 3.4

Senzibilizacedýchacích cest, kategorie 1, 1 A, 1B

Oddíl 3.5

Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.6

Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.7

Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.8

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1, 2

Oddíl 3.9

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1, 2

Oddíl 3.10

Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1

Znak: životní prostředí

GHS09

 

Oddíl 4.1

Nebezpečný pro vodní prostředí

— kategorie akutní nebezpečnosti: akutně 1

— kategorie dlouhodobé nebezpečnosti: chronicky 1, chronicky 2

SIGNÁLNÍ SLOVO:

NEBEZPEČÍ je signální slovo označující závažnější  kategorie nebezpečnosti;
 

VAROVÁNÍ je signální slovo označující méně závažné  kategorie nebezpečnosti;

 

Příklad etikety CLP(1272/2008/ES)

- vytištěno v programu CHEMAX (www.chemax.cz)

 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Výstražné symboly nebezpečnosti

Výstražné symboly nebezpečnosti

Zdroj NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 1272/2008
Kód článku CLP
Obsah
  • Výstražné symboly nebezpečnosti

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.