Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Třída nebezpečnosti

Kód třídy a kategorie nebezpečnosti

Výbušnina

Unst. Expl.

Expl. 1.1

Expl. 1.2

Expl. 1.3

Expl. 1.4

Expl. 1.5

Expl. 1.6

Hořlavý plyn

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B

Aerosol

Aerosol 1

Aerosol 2

Aerosol 3

Oxidující plyn

Ox. Gas 1

Plyny pod tlakem

Press. Gas (*)

Hořlavá kapalina

Flam. Liq. 1

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3

Hořlavá tuhá látka

Flam. Sol. 1

Hoř. Sol. 2

Samovolně reagující látka nebo směs

Self-react. A

Self-react. B

Self-react. CD

Self-react. EF

Self-react. G

Samozápalná kapalina

Pyr. Liq. 1

Samozápalná tuhá látka

Pyr. Sol. 1

Samozahřívající se látka nebo směs

Self-heat. 1

Self-heat. 2

Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny

Water-react. 1

Water-react. 2

Water-react. 3

Oxidující kapalina

Ox. Liq. 1

Ox. Liq. 2

Ox. Liq. 3

Oxidující tuhá látka

Ox. Sol. 1

Ox. Sol. 2

Ox. Sol. 3

Organický peroxid

Org. Perox. A

Org. Perox. B

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF<

Org. Perox. G

Látka nebo směs korozivní pro kovy

Met. Corr. 1

Akutní toxicita

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Žíravost/dráždivost pro kůži

Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1B

Skin Corr. 1C

Skin Irrit. 2

Vážné poškození očí / podráždění očí

Eye Dam 1

Eye Irrit. 2

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Resp. Sens. 1, 1 A, 1B

Skin. Sens. 1, 1 A, 1B

Mutagenita v zárodečných buňkách

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Karcinogenita

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Toxicita pro reprodukci

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Lact.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

STOT SE 1

STOT SE 2

STOT SE 3

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

STOT RE 1

STOT RE 2

Nebezpečná při vdechnutí

Asp. Tox. 1

Nebezpečný pro vodní prostředí

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Nebezpečná pro ozonovou vrstvu

Ozone 1

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Zdroj NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 1272/2008
Kód článku CLP
Obsah
  • Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.