Část E: Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování

Část E - Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování, nařízení EP a Rady ES č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek 

Problematiku integrované prevence lze podle dopadu na podniky rozdělit na dvě části: 

První část – podle zákona č. 76/2002 Sb. - se zabývá integrovaným povolením a povinnými subjekty jsou provozovatelé vybraných zařízení uvedených v příloze E1 (blíže bod E.1). Tento zákon stanovuje povinnosti provozovatelů zařízení, upravuje postup při vydávání integrovaného povolení, stanovuje působnosti orgánů veřejné správy, upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách a stanovuje příslušné sankce za porušení stanovených povinností. Vzhledem k tomu, že tato problematika IPPC se nedotýká většiny podnikatelských subjektů, je záležitost integrovaného povolení popsána stručně s příslušnými odkazy na podrobnější informace.

Druhá část se zabývá integrovaným registrem znečišťování (blíže bod E.2). Problematiku upravuje přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. předpis, který platí v ČR i bez "průchodu" přes Sbírku zákonů). Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, zkráceně nařízení o E-PRTR (E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register - Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek). Toto nařízení doplňuje zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Povinnými subjekty jsou provozovatelé provádějící činnost podle přílohy I nařízení o E-PRTR (příloha E2) nebo provozovatelé provádějící činnost podle přílohy zákona 25/2008 Sb. (příloha E6). Provozovatelé těchto činností musí sledovat látky v únicích a přenosech v rozsahu přílohy II nařízení o E-PRTR (příloha E3) a sledovat množství produkovaných odpadů. V případě překročení stanovených hodnot ohlašovacích prahů, musí provozovatel splnit ohlašovací povinnost. Kromě uvedených povinností je třeba zohlednit požadavky národní legislativy (zákon č. 25/2008 Sb. a NV č. 145/20008 Sb.) u těch látek a údajů, které nespecifikuje ke sledování nařízení o E-PRTR. Konkrétně to znamená:

  • sledování dvou látek v únicích navíc oproti nařízení o E-PRTR – styren a formaldehyd (ohlašovací prahy pro tyto dvě látky určuje NV č. 145/2008 Sb.),
  • sledování látek v odpadech (v rozsahu stanoveném NV č. 145/2008 Sb., protože nařízení o E-PRTR tuto povinnost neobsahuje),
  • sledování látek v přenosech v odpadních vodách, které nejsou stanoveny nařízením o E-PRTR (ohlašovací prahy pro tyto látky určuje nařízení o integrovaném registru znečišťování).

V případě překročení stanovených hodnot ohlašovacích prahů, musí dotčený provozovatel (tj. provozovatelé činností z přílohy E2 nebo E6) splnit ohlašovací povinnost do IRZ.

Právní předpisy:

76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci)

Prováděcí předpisy:

288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
145/2008 Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí  
166/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část E: Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování

Část E - Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování, nařízení EP a Rady ES č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

Kód článku EPP
Obsah
  • Část E: Integrovaná prevence a Integrovaný registr znečišťování

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.