Část E - Příloha E2 - Činnosti a limity pro kapacitu

(příloha I nařízení Evropského parlamentu č. 166/2006)

Činnosti a limity pro kapacitu

Č. Činnost Prahová hodnota pro kapacitu

1.

Odvětví energetiky  

a)

Rafinerie minerálních olejů a plynu

* [1]

b)

Zařízení na zplyňování a zkapalňování

*

c)

Tepelné elektrárny a další spalovací zařízení

o tepelném příkonu 50 megawattů (MW)

d)

Koksovací pece

*

e)

Rotační mlýny na uhlí

o kapacitě 1 tuna za hodinu

f)

Zařízení na výrobu uhelných výrobků a pevného bezdýmného paliva

*

2.

Výroba a zpracování kovů

a)

Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy)

*

b)

Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (primární nebo sekundární tavení), včetně kontinuálního lití

o kapacitě 2,5 tuny za hodinu

c)

Zařízení na zpracování železných kovů:

i) válcovny za tepla

o kapacitě 20 tun surové oceli za hodinu

ii) kovárny s buchary

o energii 50 kJ na jeden buchar, kde je tepelný výkon větší než 20 MW

iii) nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů

se zpracovávaným množstvím 2 tuny surové oceli za hodinu

d)

Slévárny železných kovů

o výrobní kapacitě 20 tun denně

e)

Zařízení:

i) na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy

*

ii) na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných výrobků (rafinace, výroba odlitků atd.)

o kapacitě tavení 4 tuny denně u olova a kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních kovů

f)

Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů

je-li objem lázní 30 m3

3.

Zpracování nerostů  

a)

Podpovrchová těžba a související činnosti

*

b)

Povrchová těžba a těžba v lomech

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, 25 ha

c)

Zařízení na výrobu:

i) cementářského slínku v rotačních pecích

o výrobní kapacitě 500 tun denně

ii) vápna v rotačních pecích

o výrobní kapacitě 50 tun denně

iii) cementářského slínku nebo vápna v jiných pecích

o výrobní kapacitě 50 tun denně

d)

Zařízení na výrobu azbestu a výrobků na bázi azbestu

*

e)

Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken

o kapacitě tavení 20 tun denně

f)

Zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken

o kapacitě tavení 20 tun denně

g)

Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu

o výrobní kapacitě 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí 4 m3 a hustotě vsázky na pec 300 kg/m3

4.

Chemický průmysl  

a)

Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i) jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické)

ii) kyslíkaté deriváty uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice

iii) organické sloučeniny síry

iv) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany

v) organické sloučeniny fosforu

vi) halogenderiváty uhlovodíků

vii) organokovové sloučeniny

viii) základní plastické hmoty (polymery, syntetická vlákna, vlákna na bázi celulózy)

ix) syntetické kaučuky

x) barviva a pigmenty

xi) povrchově aktivní látky a tenzidy

*

b)

Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek v průmyslovém měřítku, jako jsou:

i) plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid

ii) kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá

iii) zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný

iv) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný

v) nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku

*

c)

Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných) v průmyslovém měřítku

*

d)

Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů v průmyslovém měřítku

*

e)

Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických výrobků v průmyslovém měřítku

*

f)

Zařízení na výrobu výbušnin a pyrotechnických výrobků v průmyslovém měřítku

*

5.

Nakládání s odpady a odpadními vodami  

a)

Zařízení na využívání nebo odstraňování nebezpečných odpadů

s příjmem 10 tun denně

b)

Zařízení na spalování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, které jsou v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů [2]

o kapacitě 3 tuny za hodinu

c)

Zařízení na odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné

o kapacitě 50 tun denně

d)

Skládky (s výjimkou skládek inertního odpadu a skládek, které byly definitivně uzavřeny před 16. červencem 2001 nebo u kterých uplynula lhůta následné péče o skládku požadovaná příslušnými orgány podle článku 13 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26.4.99 o skládkách odpadů [3])

s příjmem 10 tun denně nebo o celkové kapacitě 25000 tun

e)

Zařízení na využívání nebo odstraňování mrtvých těl zvířat a odpadu živočišného původu

o kapacitě zpracování 10 tun denně

f)

Čistírny městských odpadních vod

o kapacitě 100000 ekvivalentních obyvatel

g)

Samostatně provozované čistírny průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v této příloze

o kapacitě 10000 m3 denně [4]

6.

Výroba a zpracování papíru a dřeva

a)

Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů

*

b)

Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky a jiných primárních výrobků ze dřeva (jako je dřevotříska, dřevovláknité desky a překližka)

o výrobní kapacitě 20 tun denně

c)

Průmyslové závody na konzervaci dřeva a výrobků ze dřeva chemikáliemi

o výrobní kapacitě 50 m3 denně

7.

Intenzivní živočišná výroba a akvakultura

a)

Zařízení pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro

i) 40000 kusů drůbeže

ii) 2000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg)

iii) 750 kusů prasnic

b)

Intenzivní akvakultura

o výrobní kapacitě 1000 tun ryb nebo měkkýšů za rok

8.

Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů  

a)

Jatky

o kapacitě porážky 50 tun denně

b)

Úprava a zpracování za účelem výroby potravin a nápojů:

i) ze surovin živočišného původu (jiných než mléka)

o výrobní kapacitě 75 tun hotových produktů denně

ii) ze surovin rostlinného původu

o výrobní kapacitě 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

c)

Úprava a zpracování mléka

s množstvím odebíraného mléka 200 tun denně (v průměru za rok)

9.

Ostatní činnosti  

a)

Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií

o kapacitě zpracování 10 tun denně

b)

Závody na vydělávání kůží a kožešin

o kapacitě zpracování 12 tun hotových výrobků denně

c)

Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci

o spotřebě rozpouštědel 150 kg za hodinu nebo 200 tun za rok

d)

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací

*

e)

Zařízení na stavbu a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí

o kapacitě pro lodě délky 100 m

  1. Hvězdička (*) označuje, že se nepoužije žádná prahová hodnota pro kapacitu (všechny provozovny podléhají ohlašování).
  2. Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.
  3. Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.
  4. Prahová hodnota pro kapacitu se nejpozději do roku 2010 přezkoumá ve světle výsledků prvního ohlašovacího kola.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.