Část G: Ekologická újma

Část G - Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

Zákon o předcházení ekologické újmě zapracovává příslušný předpis Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.) a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti.


Tento zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny 


Tento zákon se nevztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny 

  • ozbrojeným konfliktem, nepřátelskou akcí, občanskou válkou nebo povstáním,
  • živelní událostí výjimečné a neodvratné povahy,
  • činností, na kterou se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
  • činností, na kterou se vztahuje občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody podle atomového zákona, nebo činností, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní smlouvy uvedené v příloze č.2 zákona,
  • činností, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní bezpečnosti,
  • činností, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi. 

Zákon řeší řadu povinností, z praktického provozního hlediska je však zásadní povinnost provést hodnocení rizik jednotlivých vybraných provozních činností. Tuto problematiku řeší článek G.4. Vzhledem k rozsahu vybraných provozních činností (viz příloha č.1) se tato povinnost týká podstatné části firem.

Právní předpisy:

167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákon

Prováděcí předpisy k zákonu o ekologické újmě:

17/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část G: Ekologická újma

Část G - Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Kód článku GPP
Obsah
  • Část G: Ekologická újma

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.