Část G - Příloha G2 - Náležitosti základního hodnocení rizika

(příloha č.1 NV 295/2011 Sb.)

Náležitosti základního hodnocení rizika 

Část A

1.

Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště, identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele:

2.

Jméno, popřípadě jména, příjmení, telefon a e-mailová adresa statutárního orgánu příslušného provozovatele nebo jeho člena:

3.

Pořadové číslo provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu:

4.

Název a poloha místa provozní činnosti, pro které se provádí základní hodnocení rizika a jeho identifikace, například provozní zařízení, sklad, mezideponie, odpadní jímka, úložné místo pro nakládání s těžebními odpady, výpustní objekt, objekt či zařízení určené pro dočasné skladování či nakládku a vykládku během přepravy; souřadnice GPS v libovolném formátu:

Část B

Body

5.

Množství chemických látek a směsí 5) umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod body 10 a 11 v příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro látky či směsi

a) Vysoce toxické R-26, R-27, R-28, H330, H310, H300

0,5 t

10

b) Toxické R-23, R-24, R-25, H331, H311, H301

5 t

10

c) Nebezpečné pro životní prostředí R50, H400

10 t

10

d) Nebezpečné pro životní prostředí R51, R-52, R-53, R-54, R-55aR-56, H411, H412, H413

20 t

10

e) Látky, které při styku s vodou uvolňují toxický plyn R29, EUH029

0,5 t

10

6.

Množství závadných látek umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod bodem 9 v příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro

a) závadné látky6) množství 2000 l nebo 2000 kg

5

b) nebezpečné závadné látky7) množství 150 l nebo 150 kg

5

c) zvlášť nebezpečné závadné látky7) množství 15 l nebo 15 kg

5

7.

Provozovatel, který je oprávněn nakládat v místě provozní činnosti s nebezpečnými odpady, vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními podle jiného právního předpisu8)

a) s nebezpečnými odpady9)

5

b) s vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními10)

5

Mezisoučet části B

5) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích. Nařízení CLP.
6) § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
7) Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách. 
8) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
9) § 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.
10) § 25 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (tj. odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, odpady z výroby oxidu titaničitého, odpady azbestu, autovraky, elektrická a elektronická zařízení).

Poznámky k části B
V případě, že lze chemickou látku nebo směs charakterizovat více nebezpečnými vlastnostmi použije se jedno zařazení, které má v části B uvedené nižší množství, to je vykazuje vyšší stupeň nebezpečnosti.
Pokud má počet dosažených bodů v mezisoučtu části B hodnotu 0, potom provozovatelé, u kterých je v bodě č. 3 části A uvedeno pořadové číslo 9, 10, 11, 14 a 15 provozní činnosti podle přílohy č. 1 zákona, nevyplňují část C. 

Část C.1 pro provozní činnosti uvedené pod body 1, 2, 9 až 15 přílohy č. 1 k zákonu

Body

8.

Název vymezené ptačí oblasti11)nebo evropsky významné lokality12)a jeho vzdálenost od místa provozní činnosti:

do 100 m

10

100 až 500 m

5

9.

Název nejbližšího významného vodního toku13)a jeho vzdálenost od místa provozní činnosti:

do 50 m

5

50 až 500 m

2

10.

Název zranitelné oblasti14)a její vzdálenost od místa provozní činnosti:

do 50 m

5

11.

Název povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů15)a jejich vzdálenost od místa provozní činnosti:

do 25m

5

25 až 250 m

2

12.

Název vodní nádrže16), popř. vodárenské nádrže17)a její vzdálenost od místa provozní činnosti:

do 25 m

5

25 až 250 m

2

13.

Název a číselný identifikátor hydrogeologického rajónu18)v místě provozní činnosti:

Začíná číslem 1 a 21

5

Začíná číslem 4 s výjimkou čísla 43

2

Začíná jiným číslem

1

14.

Název ochranného pásma vodních zdrojů19)a jeho vzdálenost od místa provozní činnosti:

do 50 m

5

50 až 250 m

2

15.

Název ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody20)a jeho vzdálenosti od místa provozní činnosti:

do 50 m

10

50 až 250 m

5

16.

Název chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod21)a její vzdálenost k místu provozní činnosti:

do 50 m

5

50 až 250 m

2

17.

Topografické poměry území - sklon terénu a jeho směr k vodohospodářským objektům a jiným chráněným územím uvedeným pod body 8 až 16 části C:

do 7°

2

7° do 12°

3

více než 12°

5

Mezisoučet části C.1

11) § 45e zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
12) § 3 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb, § 45c zákona č. 114/1992 Sb.
13) Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
14) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
15) NV č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod.
16) § 5 odst. 1 vyhlášky č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy. Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních toků.
18) Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod.
19) § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
20) § 21 zákona č. 164/2001 Sb. lázeňský zákon.
21) § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Část C.2 pro provozní činnosti uvedené pod body 3 až 8 přílohy č. 1 k zákonu

Body

8.

Název vymezené ptačí oblasti11)nebo evropsky významné lokality12)a jeho vzdálenost od místa provozní činnosti:

do 100 m

10

100 až 500 m

5

9.

Název nejbližšího významného vodního toku13):

V případě provozní činnosti uvedené v bodech 3 nebo 4 přílohy č. 1 k zákonu

5

10.

Název povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů15):

V případě, že jsou tyto vody přímo dotčené provozní činností uvedenou v bodech 3 nebo 4 přílohy č. 1 k zákonu

5

11.

Název vodní nádrže16), popř. vodárenské nádrže17):

V případě provozní činnosti uvedené v bodech 3 nebo 4 přílohy č. 1 k zákonu

5

12.

Název a číselný identifikátor hydrogeologického rajonu18)v místě provozní činnosti:

Začíná číslem 1 a 21

5

Začíná číslem 4 s výjimkou čísla 43

2

Začíná jiným číslem

1

13.

Název ochranného pásma vodních zdrojů19)a jeho vzdálenost od místa provozní činnosti:

do 50 m

5

50 až 250 m

2

14.

Název ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody20)a jeho vzdálenosti od místa provozní činnosti:

do 50 m

10

50 až 250 m

5

15.

Název chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod21)a její vzdálenost k místu provozní činnosti:

do 50 m

5

50 až 250 m

2

Mezisoučet části C.2

Poznámky k části C.2 pro provozní činnosti uvedené pod body 3 až 8 přílohy č. 1 k zákonu:
Body 9, 10 a 11 jsou relevantní pouze pro hodnocení rizik provozních činností uvedených v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k zákonu.
Body 12 a 13 jsou relevantní pouze pro hodnocení rizik provozních činností uvedených v bodech 3, 4 a 7 přílohy č. 1 k zákonu.
Body 14 a 15 jsou relevantní pouze pro hodnocení rizik provozních činností uvedených v bodech 3, 4, 6 a 7 přílohy č. 1 k zákonu.
Pokud je vyplněn bod 9, bod 12 se nevyplňuje, a pokud je vyplněn bod 12, bod 9 se nevyplňuje.
Poznámky k části C (C.1 i C.2) pro všechny provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu
Vzdálenosti v celé části C se měří od předmětu ochrany k nejbližšímu okraji objektu nebo zařízení; pokud je změřeno více vzdáleností, uvažuje se nejkratší vzdálenost. 

Část D

Body

18.

Identifikace možných scénářů vzniku ekologické újmy pro hodnocenou provozní činnost uvedenou v části A, bodě č. 3:

únik kapalné látky do půdy/vody

5

působení pevné látky na půdu/vodu

2

únik plynu/ aerosolu do vzduchu

2

fyzikálně mechanické působení

2

19.

Možné následky scénáře identifikovaného v bodě č. 18 se projeví jako ekologická újma na:

vodě

5

půdě

2

chráněných druzích nebo přírodních stanovištích

5

20.

Závažnost možných následků ekologické újmy identifikované v bodě č. 19:

velmi významné

10

významné

5

málo významné

2

Mezisoučet části D

Část E

Body

21.

Existence dřívějších neoprávněných zásahů22), havárií23)nebo ekologické újmy24), ke kterým došlo v posledních 10 letech z důvodu:

technické závady

5

selhání lidského faktoru

3

vnější příčiny

2

22.

Následky dřívějších neoprávněných zásahů, havárií nebo ekologické újmy uvedené v bodě č. 21 se projevily na:

vodě

5

půdě

2

chráněných druzích nebo přírodních stanovištích

5

23.

Následky dřívějších neoprávněných zásahů, havárií nebo ekologické újmy uvedené v bodě č. 22 byly:

velmi významné - náklady na likvidaci následků přesáhly 10 mil. Kč

10

významné - náklady na likvidaci následků v rozsahu 1 až 10 mil. Kč

5

málo významné - náklady na likvidaci následků pod 1 mil. Kč

2

24.

Existence preventivních opatření a/nebo detekčního zařízení pro zamezení vzniku ekologické újmy:

Provozovatel nepřijal žádné preventivní opatření nebo nemá instalované detekční zařízení pro zamezení vzniku ekologické újmy

5

Provozovatel přijal preventivní opatření, má instalované detekční zařízení pro zamezení vzniku ekologické újmy a má havarijní plán zpracovaný podle jiných právních předpisů25)nebo provozní řád vodního díla podle jiného právního předpisu26)

-5

Provozovatel přijal preventivní opatření, má instalované detekční zařízení pro zamezení vzniku ekologické újmy a má havarijní plán zpracovaný podle jiných právních předpisů25)nebo provozní řád vodního díla podle jiného právního předpisu26)a učinil další preventivní opatření, vyjma výše uvedených, které vycházejí z nejnovějších vědeckých a technických poznatků týkajících se environmentálního zabezpečení

-10

Mezisoučet části E

22) § 86 zákona č. 114/1992 Sb.
23) § 40 zákona č. 254/2001 Sb.
24) § 2 písm. a) zákona č. 167/2008 Sb.
25) Například § 39 zákona č. 254/2001 Sb., § 6 vyhlášky č. 80/2010 Sb., § 17 zákona č. 59/2006 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, § 20 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, § 14 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem.
26) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., § 3 vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Část F

25.

Celkový počet dosažených bodů

26.

Datum a podpis

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.