Část C - Příloha C3 - Identifikační údaje zvlášť nebezpečných závadných látek

příloha č. 2 k vyhlášce č. 450/2005 Sb.)

Identifikační údaje zvlášť nebezpečných závadných látek 

Identifikační údaje a vlastnosti zvlášť nebezpečných závadných látek pro účely vedení záznamů podle § 39 odst. 6 zákona a identifikační údaje a vlastnosti závadných látek uváděné v seznamu závadných látek v havarijním plánu [§ 5 odst. 2 písm. b)] v případě neexistence bezpečnostního listu nebo identifikačního listu nebezpečného odpadu.

Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních vod a k nakládání se závadnou látkou jako případným kontaminantem prostředí:

1.    obchodní název výrobku nebo obecné označení látky (pokud látka není výrobkem),

2.    chemické složení, popřípadě charakteristika látky z hlediska chemického složení,

3.    základní vlastnosti závadné látky:

3.1. skupenství,

3.2. měrná hmotnost

3.3. bod tání

3.4. rozpustnost nebo vyluhovatelnost ve vodě,

4.    základní vlastnosti a hodnoty závadné látky nebo vodného roztoku nebo výluhu:

4.1. pH - kyselost, zásaditost,

4.2. biochemická rozložitelnost BSK 5,

4.3. jiné závažné reakce s vodou,

5.    toxikologické vlastnosti, pokud jsou známy,

5.1. toxicita na teplokrevné živočichy,

5.2. toxicita na ryby,

5.3. ekotoxicita,

6.    standardní věty pro rizikovost a standardní věty pro bezpečné nakládání 

7.    doplňkové údaje,

8.    zdroj uvedených údajů.


  
V případě, že závadná látka vzniká zemědělskou činností, platí požadavky na znalost jejich vlastností přiměřeně.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část C - Příloha C3 - Identifikační údaje zvlášť nebezpečných závadných látek

Kód článku CPP
Kapitola Část C - Přílohy
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.