Část B - Příloha B1 - Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady

(z přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)

Původ odpadů

Kód

Množství odpadu

Partner

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)

A00

(+)

NE

Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny

B00

(+)

ANO

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku)

C00

(+)

NE

Způsob nakládání s odpady

Využívání odpadů

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

XR1

(-)

NE

Zpětné získávání /regenerace rozpouštědel

XR2

(-)

NE

Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci)

XR3

(-)

NE

Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů

XR4

(-)

NE

Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů

XR5

(-)

NE

Regenerace kyselin a zásad

XR6

(-)

NE

Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění

XR7

(-)

NE

Zpětné získávání složek katalyzátorů

XR8

(-)

NE

Rafinace olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů

XR9

(-)

NE

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii

XR10

(-)

NE

Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10

XR11

(-)

NE

Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11

XR12

(-)

NE

Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku

XR13

(-)

NE

Odstraňování odpadů

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)

XD1

(-)

NE

Úprava půdními procesy, například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě

XD2

(-)

NE

Hlubinná injektáž, například injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu

XD3

(-)

NE

Ukládání do povrch. nádrží, například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun

XD4

(-)

NE

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek, například ukládání do utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí

XD5

(-)

NE

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12

XD8

(-)

NE

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12, například odpařování, sušení, kalcinace

XD9

(-)

NE

Spalování na pevnině

XD10

(-)

NE

Trvalé uložení, například ukládání v kontejnerech do dolů

XD12

(-)

NE

Úprava složení, míšení nebo směšování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12

XD13

(-)

NE

Přebalení odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D13

XD14

(-)

NE

Skladování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku

XD15

(-)

NE

Ostatní

Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce

XN1

(-)

NE

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě

XN2

(-)

ANO

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně

XN3

(-)

ANO

Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku

XN5

(-)

NE

Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR

BN6

(+)

ANO

Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR

XN7

(-)

ANO

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití

XN8

(-)

ANO

Zpracování autovraku

XN9

(-)

NE

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)

XN10

(-)

ANO

Využití odpadu na rekultivace skládek

XN11

(-)

NE

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky

XN12

(-)

NE

Kompostování

XN13

(-)

NE

Biologická dekontaminace

XN14

(-)

NE

Protektorování pneumatik

XN15

(-)

NE

Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU

BN16

(+)

ANO

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU

XN17

(-)

ANO

Zpracování elektroodpadu

XN18

(-)

NE

Převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37g písm. f) zákona od fyzické osoby - občana nebo právnické osoby, převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31 h nebo § 38 zákona, první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle § 37b zákona, první převzetí vozidel z různých druhů dopravy (železniční, letecká, lodní a další) určených k využití nebo převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru a nakládání s komunálními odpady

BN30

(+)

ANO

Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu

BN40

(+)

NE

Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu

XN50

(+)

NE

Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu

XN53

(-)

NE

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.

XN60

(+)

NE

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.

XN63

(-)

NE

K Tabulce způsobů nakládání s odpady

Původ odpadu se označuje třímístným kódem:

A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný)

B00 = pro odpad převzatý

C00 = pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

Způsoby nakládání s odpady

Pro kódování způsobů nakládání s odpady se používá kód dle Tabulky způsobů nakládání

s odpady, přičemž se rozlišuje nakládání dle původu odpadu.

Způsob nakládání s odpady se označuje kódem (XYZ), jehož první písmeno označuje původ

odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

Způsob nakládání:

X = A = pro vlastní odpad

X = B = pro odpad převzatý

X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

to znamená že:

AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání s odpady:

Y = 0 nebo R nebo D nebo N

Z = 0 nebo jedno nebo dvouciferné číslo uvedené za prvními dvěma písmeny kódu z Tabulky způsobů nakládání s odpady.


 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část B - Příloha B1 - Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Přílohy
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.