Část B - Právní požadavky a jejich úprava

Přehled povinností 

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Obecné povinnosti

§10 odst. 1 zákona o odpadech:

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem odpadech a se souvisejícími právními předpisy.

§12 odst. 1 zákona o odpadech:

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

§16 odst. 4 zákona o odpadech:

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme odpady do svého vlastnictví, přecházejí povinnosti původce. 

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část B - Právní požadavky a jejich úprava

Přehled legislativních požadavků, které musí každá firma splnit. Text přináší detailní komentáře k jednotlivým povinnostem a odkazy na odvozené právní předpisy včetně jejich plných textů.

Kód článku BPP
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.