Povinnost B20: Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Původce odpadu, provozovatel zařízení, obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce musí plnit evidenční a ohlašovací povinnosti.

Předpisy: § 94-96 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech
Komentář:

Pokyny pro rok 2021 (podle metodického pokynu MŽP):

Pro evidenci v roce 2021 a hlášení za 2021 se použije vyhláška č. 383/2001 Sb., včetně kódů nakládání (a to i v případě, že bude zařízení povoleno již podle nového zákona a bude mít vymezeny nové kódy). Nové kódy se použijí až v roce 2022. Pro obsah hlášení o odpadech za rok 2021 v roce 2022 tedy platí původní právní úprava, ale podmínky jeho podání se již řídí novým zákonem (podání do 28.2. 2022; limity původce: >600 kg NO či >100 tun OO).

Průběžná evidence (§ 94)

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni vést průběžnou evidenci. Průběžná evidence se vede samostatně za každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za každého obchodníka s odpady a za každou provozovnu, kde odpad vzniká. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu a nakládání s odpady v mobilním zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu se průběžná evidence vede samostatně za každý správní obvod obce s rozšířenou působností a hlavního města Prahy.

Průběžná evidence je vedena způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou. Součástí průběžné evidence jsou alespoň údaje o osobě, zařízení nebo provozovně, za které je průběžná evidence vedena, druhu a kategorii odpadu, údaje o množství odpadu, způsobech nakládání s odpady, původcích odpadu, zařízeních určených pro nakládání s odpady nebo obchodnících s odpady, od kterých je odpad přebírán, a zařízeních určených pro nakládání s odpady nebo obchodnících s odpady, kterým je odpad předáván.

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

U odpadu perzistentních organických látek vymezeného vyhláškou je součástí průběžné evidence rovněž údaj o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV nařízení EU 2019/1021.

Ohlašování (§ 95-96)
Údaje o zařízení (§ 95 odst. 1-2):

Provozovatel zařízení, obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce odpadu jsou povinni ohlásit údaje o zařízení určeném pro nakládání s odpady nebo o činnosti a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení nebo činnosti. Zahájení obnovení provozu zařízení nebo činnosti jsou povinni ohlásit před jejich zahájením nebo obnovením. Přerušení nebo ukončení provozu zařízení nebo činnosti jsou povinni ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Provozovatel zařízení podle § 21 odst. 3 (tj. zařízení k využití nebo skladování odpadu vymezené v příloze č. 4, příloha B5) je povinen ohlásit změnu údajů o zařízení vymezených vyhláškou před zahájením provozu na základě změněných údajů.

Provozovatel skládky je povinen ohlásit do 28. února za předchozí rok údaje o stavu vytvořené rezervy, doložené výpisem z účtu provozovatele skládky, údaje o volné kapacitě skládky a o poplatcích za ukládání odpadu na skládky.

Roční hlášení o odpadech (§ 95 odst. 3-5):

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém roce s více než 600 kg NO, s více než 100 tunami OO nebo s odpadem POPs vymezeným vyhláškou, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý rok.

Provozovatel zařízení, s výjimkou skladu odpadu podle přílohy č. 4 k zákonu bodu 12 (příloha B5), a obchodník s odpady je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý rok. Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý uplynulý rok.

Obec, která je povinna zaslat roční hlášení, zasílá do 28. února následujícího roku hlášení o obecním systému za uplynulý kalendářní rok.

Hlášení zasílají prostřednictvím ISPOP nebo datové schránky MŽP určené k plnění ohlašovacích povinností.

MO nebo jím zřízená organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu ohlašují souhrnné údaje z průběžné evidence MŽP na elektronickém nosiči dat a provoz zařízení určených pro nakládání s odpady KÚ v listinné podobě nebo na elektronickém nosiči dat.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost B20: Průběžná evidence odpadů a ohlašování

Kód článku BPP
Kapitola Část B: Odpady - Přehled povinností - právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.