Část A - Příloha A2 - Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B

(příloha č. 1 zákona č. 224/2015 Sb.)

Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek

1.     Nebezpečné látky spadající do kategorií nebezpečnosti uvedených v sloupci 1 tabulky I této přílohy podléhají kvalifikačním množstvím stanoveným v sloupcích 2 a 3.

2.     Nebezpečná látka umístěná v objektu pouze v množství stejném nebo menším než 2 % množství nebezpečné látky uvedené v tabulce I nebo tabulce II nebude pro účely výpočtu celkového umístěného množství nebezpečné látky uvažována, pokud její umístění v objektu je takové, že nemůže působit jako iniciátor závažné havárie nikde na jiném místě objektu.

3.     Pokud nebezpečná látka nebo více nebezpečných látek uvedených v tabulce II náleží také do některé skupiny s vybranou nebezpečnou vlastností uvedené v tabulce I, použije se pro jejich zařazení do skupiny A nebo skupiny B množství uvedené v tabulce II.

4.     Jde-li o nebezpečnou látku, která má více nebezpečných vlastností uvedených v tabulce I, použije se pro její zařazení do skupiny A nebo skupiny B nejnižší množství z množství uvedených u jejích nebezpečných vlastností v tabulce I.

5.     Látky a směsi se klasifikují podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění.   

      

6.     Uvedená kvalifikační množství se vztahují vždy na jednotlivý objekt provozovatele.

7.     V případě, že je nebezpečná látka umístěna na více místech objektu, provede se součet všech dílčích množství jednoho druhu nebezpečné látky, která jsou v objektu umístěna. Tento součet je výchozím množstvím nebezpečné látky, podle kterého se objekt zařadí do skupiny A nebo B. Pro použití pravidla sčítání se však použijí nejnižší kvalifikační množství pro každou skupinu kategorií v písmenech a), b) a c) odpovídající příslušné kvalifikaci.

8.     Vzorec pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek

U objektů, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo směs v množství přesahujícím nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím, se používá následující pravidlo pro zjištění, zda se na objekt vztahují povinnosti provozovatele podle tohoto zákona:

kde:

qi      = množství nebezpečné látky "i" umístěné v objektu nebo zařízení,

Qi     = příslušné množství nebezpečné látky "i" uváděné v sloupci 2 (při posuzování objektu k zařazení do skupiny A) nebo sloupci 3 (při posuzování objektu k zařazení do skupiny B) tabulky I nebo tabulky II,

n       = počet nebezpečných látek,

N      = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi.

Toto pravidlo se používá při posuzování nebezpečnosti pro zdraví, fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro životní prostředí. Musí se proto použít třikrát:

a) k sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, které spadají do třídy akutní toxicita, kategorii 1, 2 nebo 3 (inhalační cesta expozice) nebo toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu H tříd H1 až H3;


b) k sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, které jsou výbušniny, hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, hořlavé kapaliny, samovolně reagující látky a směsi, organické peroxidy, samozápalné kapaliny a tuhé látky, oxidující kapaliny a tuhé látky, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu P tříd P1 až P8;


c) k sečtení nebezpečných látek uvedených v tabulce I, které spadají mezi nebezpečné pro vodní prostředí, akutně kategorie 1, chronicky kategorie 1 nebo chronicky kategorie 2, s nebezpečnými látkami spadajícími do oddílu E tříd E1 a E2.

Příslušná ustanovení tohoto zákona se použijí, jestliže kterýkoliv ze součtů získaný pro a), b) nebo c) je větší než nebo roven 1.

Provozovatel zařadí objekt do

a) skupiny A, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného v sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II,


b) skupiny B, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství Q uvedeného v sloupci 3 tabulky I nebo tabulky II.

9.     Pro účely tohoto zákona se plynem rozumí každá látka, jejíž absolutní tlak par při teplotě 20 st. C se rovná 101,3 kPa nebo je větší, kapalinou rozumí každá látka, která není definována jako plyn a která není pevnou látkou při teplotě 20 st. C a standardním tlaku 101,3 kPa.

10.   V případě, že v sloupci 2 tabulky II není uvedeno kvalifikační množství nebezpečné látky, je pro tuto látku stanovena pouze skupina B.

11.   Se směsmi se zachází stejným způsobem jako s čistými látkami, pokud zůstávají v rámci mezí koncentrace stanovených podle jejich vlastností nařízením (ES) č. 1272/2008 v poznámce 1 nebo jeho posledním přizpůsobením technickému pokroku, pokud není výslovně udáno procento složení nebo jiný popis.

12.   Nebezpečné látky, na které se nevztahuje nařízení (ES) č. 1272/2008, ale přesto jsou nebo by mohly být v objektu přítomny a mají nebo by mohly mít za podmínek existujících v objektu rovnocenné vlastnosti z hlediska potenciálu závažné havárie, včetně odpadu, budou dočasně zařazeny do nejvhodnější kategorie nebo přiřazeny k nejvhodnější jmenovitě uvedené kategorii nebo nebezpečné látce spadající do oblasti působnosti tohoto zákona.

13.   U nebezpečných látek, jejichž vlastnosti vedou k více než jedné klasifikaci, se pro účely tohoto zákona použije nejnižší kvalifikační množství.

Tabulka I Kategorie nebezpečných látek

Kategorie nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Množství nebezpečné látky v tunách

Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

A

B

Oddíl „H“ – NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ

H1 AKUTNÍ TOXICITA kategorie 1, všechny cesty expozice

5

20

H2 AKUTNÍ TOXICITA

 • kategorie 2, všechny cesty expozice
 • kategorie 3, inhalační cesta expozice (viz poznámka 1)

50

200

H3 TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1

50

200

Oddíl „P“ – FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST

P1a VÝBUŠNINY (viz poznámka 2)

 • nestabilní výbušniny, nebo
 • výbušniny, oddíl 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6, nebo
 • látky nebo směsi, které mají výbušné vlastnosti podle metody A.14 dle nařízení (ES) č. 440/2008 (viz poznámka 3) a nenáleží do třídy nebezpečnosti organické peroxidy nebo samovolně reagující látky a směsi

10

50

P1b VÝBUŠNINY (viz poznámka 8)

Výbušniny, oddíl 1.4 (viz poznámka 4)

50

200

P2 HOŘLAVÉ PLYNY

Hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2

10

50

P3a Hořlavé aerosoly (viz poznámka 5.1)

„Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 nebo 2 obsahující hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé kapaliny kategorie 1

150

(čisté)

500

(čisté)

P3b Hořlavé aerosoly (viz poznámka 5.1)

„Hořlavé“ aerosoly kategorie 1 nebo 2 neobsahující hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 ani hořlavé kapaliny kategorie 1 (viz poznámka 5.2)

5 000

(čisté)

50 000

(čisté)

P4 OXIDUJÍCÍ PLYNY

Oxidující plyny, kategorie 1

50

200

P5a HOŘLAVÉ KAPALINY

 • Hořlavé kapaliny, kategorie 1, nebo
 • hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3 udržované za teplot nad jejich bodem varu nebo
 • jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, udržované za teplot nad jejich bodem varu (viz poznámka 6)

10

50

P5b HOŘLAVÉ KAPALINY

 • Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3, u kterých zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné havárie, nebo
 • jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, u kterých zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné havárie (viz poznámka 6)

50

200

P5c HOŘLAVÉ KAPALINY

Hořlavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadající pod položky P5a a P5b

5 000

50 000

P6a Samovolně reagující látky a směsi a organické peroxidy

Samovolně reagující látky a směsi, typ A nebo B, nebo organické peroxidy, typ A nebo B

10

50

P6b Samovolně reagující látky a směsi a organické peroxidy

Samovolně reagující látky a směsi, typ C, D, E nebo F, nebo organické peroxidy, typ C, D, E nebo F

50

200

P7 SAMOZÁPALNÉ kapaliny a tuhé látky

Samozápalné kapaliny, kategorie 1

Samozápalné tuhé látky, kategorie 1

50

200

P8 OXIDUJÍCÍ KAPALINY A TUHÉ LÁTKY Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2 nebo 3, nebo oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2 nebo 3

50

200

Oddíl „E“ – NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1

100

200

E2 Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2

200

500

Oddíl „O“ – JINÁ NEBEZPEČNOST

O1 Látky nebo směsi se standardní větou o nebezpečnosti EUH014

100

500

O2 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1

100

500

O3 Látky nebo směsi se standardní větou o nebezpečnosti EUH029

50

200

Tabulka II Jmenovitě vybrané nebezpečné látky

Nebezpečné látky

Číslo CAS (*)

Množství nebezpečné látky v tunách

Sloupec 1

Sloupec 2

Sloupec 3

A

B

 1. Dusičnan amonný (viz poznámka 7)

-

5 000

10 000

 1. Dusičnan amonný (viz poznámka 8)

-

1 250

5 000

 1. Dusičnan amonný (viz poznámka 9)

-

350

2 500

 1. Dusičnan amonný (viz poznámka 10)

-

10

50

 1. Dusičnan draselný (viz poznámka 11)

-

5 000

10 000

 1. Dusičnan draselný (viz poznámka 12)

-

1 250

5 000

 1. Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo její soli

1303-28-2

1

2

 1. Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli

1327-53-3

0,1

 1. Brom

7726-95-6

20

100

 1. Chlor

7782-50-5

10

25

 1. Sloučeniny niklu v inhalovatelné práškové formě: oxid nikelnatý, oxid nikličitý, sulfid nikelnatý, sulfid niklitý, oxid niklitý

-

1

 1. Ethylenimin

151-56-4

10

20

 1. Fluor

7782-41-4

10

20

 1. Formaldehyd (koncentrace ≥ 90 %)

50-00-0

5

50

 1. Vodík

1333-74-0

5

50

 1. Chlorovodík (zkapalněný plyn)

7647-01-0

25

250

 1. Alkyly olova

-

5

50

 1. Zkapalněné hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2 (včetně LPG) a zemní plyn (viz poznámka 13)

-

50

200

 1. Acetylen

74-86-2

5

50

 1. Ethylenoxid

75-21-8

5

50

 1. Propylenoxid

75-56-9

5

50

 1. Methanol

67-56-1

500

5 000

 1. 4, 4'-methylen bis (2-chloranilin) nebo jeho soli, v práškové formě

101-14-4

0,01

 1. Methylisokyanát

624-83-9

0,15

 1. Kyslík

7782-44-7

200

2 000

 1. 2,4-toluen diisokyanát;

2,6-toluen diisokyanát

91-08-7

584-84-9

10

100

 1. Karbonyldichlorid (fosgen)

75-44-5

0,3

0,75

 1. Arsan (arsenovodík)

7784-42-1

0,2

1

 1. Fosfan (fosforovodík)

7803-51-2

0,2

1

 1. Chlorid sirnatý

10545-99-0

1

 1. Oxid sírový

7446-11-9

15

75

 1. Polychlordibenzofurany a polychlordibenzodioxiny (včetně TCDD), kalkulované jako ekvivalent TCDD (viz poznámka 14)

-

0,001

 1. Tyto KARCINOGENY nebo směsi obsahující tyto karcinogeny v koncentracích vyšších než 5 % hmotnostních:

4-aminobifenyl nebo jeho soli, benzotrichlorid, benzidin nebo jeho soli, bis(chlormethyl)ether, chlormethylmethylether, 1,2-dibrommethan, diethylsulfát, dimethylsulfát, dimethylkarbamoylchlorid, 1,2-dibrom-3-chlorpropan, 1,2-dimethylhydrazin, dimethylnitrosoamin, hexamethylfosfotriamid, hydrazin, 2-nafthylamin nebo jeho soli, 4-nitrodifenyl a 1,3 propansulton

-

0,5

2

 1. Ropné produkty a alternativní paliva
 1. benzíny a primární benzíny,
 2. letecké petroleje (včetně paliva pro reaktivní motory),
 3. plynové oleje (včetně motorové nafty, topných olejů pro domácnost a směsí plynových olejů)
 4. těžké topné oleje
 5. alternativní paliva sloužící ke stejným účelům a mající podobné vlastnosti, pokud jde o hořlavost a nebezpečnost pro životní prostředí jako produkty uvedené v písmenech a) až d)

-

         2 500

25 000

 1. Bezvodý amoniak

7664-41-7

50

200

 1. Fluorid boritý

7637-07-2

5

20

 1. Sirovodík

7783-06-4

5

20

 1. Piperidin

110-89-4

50

200

 1. Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin

3030-47-5

50

200

 1. 3-(2-ethylhexyloxy)propylamin

5397-31-9

50

200

 1. Směsi (*) chlornanu sodného klasifikované ve třídě akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 1 [H400] obsahující méně než 5 % aktivního chlóru a neklasifikované v žádné jiné kategorii nebezpečnosti v tabulce I přílohy I.

(*) Za předpokladu, že směs při nepřítomnosti chlornanu sodného nebude klasifikována ve třídě akutní toxicita pro vodní prostředí 1 [H400].

200

500

 1. Propylamin (viz poznámka 15)

107-10-8

500

2 000

 1. Terc-butyl-akrylát (viz poznámka 15)

1663-39-4

200

500

 1. 2-methyl-3-butennitril (viz poznámka 15)

16529-56-9

500

2 000

 1. Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion  (Dazo-­met) (viz poznámka 15)

533-74-4

100

200

 1. Methyl-akrylát (viz poznámka 15)

96-33-3

500

2 000

 1. 3-methylpyridin (viz poznámka 15)

108-99-6

500

2 000

 1. 1-brom-3-chlorpropan (viz poznámka 15)

109-70-6

500

2 000

(*)Číslo CAS je uváděno pouze pro informaci.

POZNÁMKY

1.    Nebezpečné látky spadající do třídy akutní toxicita kategorie 3 orální cestou expozice (H 301) spadají do třídy nebezpečnosti H2 AKUTNÍ TOXICITA v těch případech, kdy nelze odvodit ani klasifikaci akutní inhalační toxicity ani klasifikaci akutní dermální toxicity, například v důsledku nedostatku přesvědčivých údajů o inhalační a dermální toxicitě.

2.    Třída nebezpečnosti výbušniny obsahuje výbušné předměty (viz oddíl 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008). Je- li známo množství výbušné látky nebo směsi obsažené v předmětu, uvažuje se pro účely tohoto zákona toto množství. Není-li množství výbušné látky nebo směsi obsažené v předmětu známo, považuje se pro účely tohoto zákona za výbušninu celý předmět.

3.    Zkoušení výbušných vlastností látek a směsí je nezbytné pouze tehdy, pokud se-screeningovou zkouškou podle části 3 přílohy 6 Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží: Příručka zkoušek a kritérií (dále jen „příručka zkoušek a kritérií OSN“)24) zjistí, že látka nebo směs může mít výbušné vlastnosti.

4.    Jsou-li výbušniny spadající do oddílu 1.4 vybaleny z obalu nebo znovu zabaleny, zařazují se v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 do položky P1a, pokud nebude prokázáno, že jejich nebezpečnost nadále odpovídá oddílu 1.4.

5.1  Hořlavé aerosoly se klasifikují podle směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů25) (směrnice o aerosolových rozprašovačích).
„Extrémně hořlavé“ a „hořlavé“ aerosoly podle směrnice 75/324/EHS odpovídají hořlavým aerosolům kategorií 1 a 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

5.2  Aby bylo možné použít tuto položku, je třeba prokázat, že aerosolový rozprašovač neobsahuje hořlavý plyn kategorie 1 nebo 2 ani hořlavou kapalinu kategorie 1.

6.    Podle bodu 2.6.4.5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 nemusí být kapaliny s bodem vzplanutí vyšším než 35 °C zařazeny do kategorie 3, jestliže byly získány negativní výsledky v testu podpory hoření L.2, části III, oddílu 32 Příručky zkoušek a kritérií OSN. Při náročnějších podmínkách, například vysoké teplotě nebo tlaku, však toto neplatí, a proto jsou tyto kapaliny zařazeny do této kategorie.

7.    Dusičnan amonný (5 000 / 10 000): hnojiva schopná samovolného rozkladu

Toto se vztahuje na vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného (vícesložková nebo směsná hnojiva obsahující dusičnan amonný s fosforečnanem nebo uhličitanem draselným), která jsou schopna samovolného rozkladu podle zkoušky „Trough Test“ OSN (viz Příručka zkoušek a kriterií OSN, část III, pododdíl 38.2) a u kterých je obsah dusíku z dusičnanu amonného

 • 15,75 %26) až 24,5 %27) hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % hořlavých či organických látek celkem nebo splňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech28),
 • 15,75 % hmotnostních nebo méně a hořlavé látky nejsou omezeny.

8.    Dusičnan amonný (1 250 / 5 000): jakost pro hnojiva

Toto se vztahuje na jednosložková hnojiva na bázi dusičnanu amonného a na vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného, která splňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003 a u kterých je obsah dusíku z dusičnanu amonného

 • větší než 24,5 % hmotnostních s výjimkou směsí dusičnanu amonného s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %,
 • větší než 15,75 % hmotnostních u směsí dusičnanu amonného a síranu amonného,
 • větší než 28 %29) hmotnostních u směsí dusičnanu amonného s dolomitem, vápencem nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %.

9.    Dusičnan amonný (350 / 2 500): technický

Toto se vztahuje na dusičnan amonný a směsi s dusičnanem amonným, jejichž obsah dusíku z dusičnanu amonného je:

 • 24,5 % až 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % hořlavých látek,
 • více než 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,2 % hořlavých látek.

Toto se vztahuje také na vodné roztoky dusičnanu amonného, ve kterých jeho koncentrace přesahuje 80 % hmotnostních.

10. Dusičnan amonný (10 / 50): materiál „off-spec“ (blíže neurčený) a hnojiva, která neprojdou zkouškou výbušnosti

Toto se vztahuje na:

 • materiál vyřazený v průběhu výrobního postupu a dusičnan amonný a směsi s dusičnanem amonným, jedno-složková hnojiva na bázi dusičnanu amonného a vícesložková nebo směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného uvedené v poznámkách 8 a 9, které jsou vraceny nebo byly vráceny konečným uživatelem výrobci, do dočasného skladu nebo do zpracovatelského zařízení k přepracování, využití nebo zpracování pro bezpečné použití, protože již nevyhovují požadavkům uvedeným v poznámkách 8 a 9,
 • hnojiva uvedená v první odrážce poznámky 7 a v poznámce 8 k této příloze, která nesplňují požadavky přílohy III-2 nařízení (ES) č. 2003/2003.

11. Dusičnan draselný (5 000 / 10 000):

Toto se vztahuje na směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného s dusičnanem draselným ve formě granulí nebo mikrogranulí, která mají stejné nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný.

12. Dusičnan draselný (1 250 / 5 000):

Toto se vztahuje na směsná hnojiva na bázi dusičnanu draselného s dusičnanem draselným v krystalické formě, která mají stejné nebezpečné vlastnosti jako čistý dusičnan draselný.

13. Upravený bioplyn

Pro účely provedení tohoto zákona se upravený bioplyn klasifikuje v položce 18 tabulky II, pokud byl zpracován v souladu s platnými normami pro vyčištěný a upravený bioplyn se zaručením stejné kvality, jakou má zemní plyn včetně obsahu metanu, a pokud obsahuje maximálně 1 % kyslíku.

14. Polychlorodibenzofurany a polychlorodibenzodioxiny

Množství polychlorodibenzofuranů a polychlorodibenzodioxinů se počítají s použitím následujících faktorů:

WHO 2005 TEF

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8 - TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

OCDD

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

 (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = okta) Zdroj – Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

15. Pokud tato nebezpečná látka spadá do kategorie P5a hořlavá kapalina nebo P5b hořlavá kapalina, použijí se pro účely tohoto zákona nejnižší kvalifikační množství.

_____________________________

24)    Více pokynů k prominutí testu naleznete v popisu metody A.14, viz nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 31. 5. 2008, s. 1).

25)    Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975, s. 40

26)    Obsah dusíku z dusičnanu amonného 15,75 % hmotnostních odpovídá 45 % koncentraci dusičnanu amonného.

27)    Obsah dusíku z dusičnanu amonného 24,5 % hmotnostních odpovídá 70 % koncentraci dusičnanu amonného.

28)    Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

29)    Obsah dusíku z dusičnanu amonného 28 % hmotnostních odpovídá 80% koncentraci dusičnanu amonného.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část A - Příloha A2 - Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B

Kód článku APP
Kapitola Část A - Přílohy
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.