A - Dotazník pro výběr povinností

Následující dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle rozsahu nakládání s chemickými látkami a směsmi. V případě kladné odpovědi si danou povinnost rozklikněte ve sloupci ODKAZ NA POVINNOST a přidejte do Auditu (tlačítko SLEDOVAT).

 otázka

odkaz na povinnosti

QA1

Nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické?

Pod pojmem "vysoce toxické" se rozumí látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (podle nařízení CLP).

A1, A3, A4, A6, A7, A8

QA2

Nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi klasifikovanými jako toxické nebo žíravé?

Pod pojmem "toxické" se rozumí látky a směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (podle nařízení CLP).

Pod pojmem "žíravé" se rozumí látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (podle nařízení CLP).

A1

QA3

Nakládáte s chemickými látkami/směsmi?

A4, A5

QA4

Mohou se u Vás vyskytovat infekční onemocnění, škodliví a epidemiologicky významní členovci, hlodavci a další živočichové (povinnost provádění běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace).

A5

QA5

Vyskytují se na Vašich pracovištích rizikové faktory (faktory fyzikální, chemické (například karcinogeny), biologické činitele, prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky)?

A10

QA6

Užíváte objekt nebo zařízení, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek?

A11

QA7

Jste dovozce či výrobce nebezpečné směsi; distributor nebezpečné směsi z EU; výrobce detergentu; distributor detergentu z EU; dodavatel předmětu obsahující SVHC látky nad 0,1%?

A12

QA8

Používáte nebo distribuujete chemické látky nebo směsi?

A13

QA9

Vyskytují se u vás tyto vybrané osoby: těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, mladiství zaměstnanci, žáci/studenti?

A2

QA10

Jste výrobci, dovozci, distributoři a následní uživatelé chemických látek a směsí. Jste výrobci předmětů, které obsahují chemické látky.

A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

A - Dotazník pro výběr povinností

Dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle rozsahu nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Kód článku APP
Kapitola Část A: Chemické látky - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.