A - Dotazník pro výběr povinností

Následující dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle rozsahu nakládání s chemickými látkami a směsmi. V případě kladné odpovědi si danou povinnost rozklikněte ve sloupci ODKAZ NA POVINNOST a přidejte do Auditu (tlačítko SLEDOVAT).

 otázka

odkaz na povinnosti

QA1

Nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické?

Pod pojmem "vysoce toxické" se rozumí látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (podle nařízení CLP).

A1, A3, A4, A6, A7, A8

QA2

Nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi klasifikovanými jako toxické nebo žíravé?

Pod pojmem "toxické" se rozumí látky a směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (podle nařízení CLP).

Pod pojmem "žíravé" se rozumí látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (podle nařízení CLP).

A1

QA3

Nakládáte s chemickými látkami/směsmi?

A4, A5

QA4

Mohou se u Vás vyskytovat infekční onemocnění, škodliví a epidemiologicky významní členovci, hlodavci a další živočichové (povinnost provádění běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace).

A5

QA5

Vyskytují se na Vašich pracovištích rizikové faktory (faktory fyzikální, chemické (například karcinogeny), biologické činitele, prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky)?

A10

QA6

Užíváte objekt nebo zařízení, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek?

A11

QA7

Dovážíte nebezpečné chemické směsi ze zemí mimo EU do ČR? Nebo jste následný uživatel, který uvádí na trh nebezpečné chemické směsi (výrobce směsi)? Nebo jste dodavatel, který vozí nebezpečné chemické směsi z EU do ČR pro další distribuci? Nebo jste výrobce, který uvádí na trh v ČR detergent? Nebo jste istributor, který na území ČR uvádí na trh detergent z jiného členského státu Evropské unie?

A12

QA8

Používáte nebo distribuujete chemické látky nebo směsi?

A13

QA9

Vyskytují se u vás tyto vybrané osoby: těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, mladiství zaměstnanci, žáci/studenti?

A2

QA10

Jste výrobci, dovozci, distributoři a následní uživatelé chemických látek a směsí. Jste výrobci předmětů, které obsahují chemické látky.

A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

A - Dotazník pro výběr povinností

Dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle rozsahu nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.