C - Dotazník pro výběr povinností

Následující dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle rozsahu využívání nebo ovlivňování vod. V případě kladné odpovědi si danou povinnost rozklikněte ve sloupci ODKAZ NA POVINNOST a přidejte do Auditu (tlačítko SLEDOVAT).

 otázka

odkaz na povinnosti

QC1

Jste provozovatel plavidla nebo přístavu?

C1

QC2

Nakládáte s povrchovými vodami (tj. jejich odběr, nebo jejich vzdouvání, popřípadě akumulace, nebo využívání jejich energetického potenciálu, nebo užívání těchto vod pro chov ryb, vodní drůbeže či jiných vodních živočichů za účelem podnikání, nebo k jinému nakládání s nimi)?

C2

QC3

Nakládáte s podzemními vodami (tj. jejich odběr, nebo jejich akumulace, nebo jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, nebo k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, nebo k jinému nakládání s nimi)?

C2

QC4

Vypouštíte odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních (tj. vypouštění do recipientů např. do potoka, řeky, rybníka, do půdy apod.)?

C2, C15

QC5

Čerpáte povrchové nebo podzemní vody včetně jejich následného vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie?

C2

QC6

Čerpáte znečištěné podzemní vody za účelem snížení jejich znečištění včetně jejich následného vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových?

C2

QC7

Budete provádět některou z následujících činností (vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry, nebo těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku, nebo geologické práce spojené se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, nebo zasypávání odstavených ramen vodních toků, nebo vrácení vodního toku do původního koryta)?

C3

QC8

Chystáte provedení vodních děl, jejich změny a změny jejich užívání, nebo jejich odstranění?

C4

QC9

Vypouštíte do kanalizace zvlášť nebezpečné látky?

C5

QC10

Provádíte či provozujete stavby, zařízení nebo činnosti, k nimž není sice třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry?

C6

QC11

Hodláte umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod?

C7

QC12

Nakládáte s vodami v množství nad 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci (nebo máte povolení k nakládání s vodami nad toto množství)?

C8

QC13

Máte povolení ke vzdouvání, případně k akumulaci povrchových vod a přesahuje povolený objem vody množství 1 000 000 m3.

C9

QC14

Jste odběratelé povrchových nebo podzemních vod, nebo využíváte přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, nebo jste ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 000 000 m3?

C10

QC15

Jste vlastníci pozemků?

C11

QC16

Chcete provádět činnost v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (oblasti Beskyd, Jeseníků, Jizerských hor, Krkonoš, Orlických hor, Šumavy a Žďárských vrchů, Brd, Jablunkovska, Krušných hor, Novohradských hor, Vsetínských vrchů a Žamberka-Králíků, Chebské pánve a Slavkovského lesa, Severočeské křídy, Východočeské křídy, Polické pánve, Třeboňské pánve a Kvartéru řeky Moravy)?

C12

QC17

Zjistili jste na svém pozemku výskyt podzemních vod v neobvyklém množství (např. v takovém množství, které si vyžádá změnu technologie zakládání stavby nebo si vynutí upuštění od realizace stavby na tomto staveništi apod.) nebo jste zjistili výskyt podzemních vod s napjatou hladinou (artézské vody)?

C13

QC18

Provozujete činnosti (používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření) ve zranitelných oblastech (tyto oblasti jsou vyjmenovány v NV č. 103/2003 Sb.)?

C14

QC19

Zacházíte při své činnosti se závadnými látkami (závadné látky jsou látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod)?

C16

QC20

Zacházíte při své činnosti se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody?

C17, C18

QC21

Zacházíte se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami?

C18

QC22

Provádíte mytí motorových vozidel či provozních mechanismů mimo k tomu určených mycích zařízení?

C19

QC23

Byla ve firmě někdy havárie (situace, kdy došlo ke mimořádnému závažnému zhoršení nebo mimořádnému závažnému ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod)?

C20

QC24

Jste vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků?

C21

QC25

Jste vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků?

C22

QC26

Jste vlastníci staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi?

C23

QC27

Jste vlastníci pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků?

C24

QC28

Jste vlastníci vodních děl?

C25

QC29

Provádíte činnost nebo vlastníte stavby v záplavovém území?

C26

QC30

Odebíráte podzemní vody v množství přes 6 000 m3 za kalendářní rok nebo přes 500 m3 v měsíci ?

C27

QC31

Vypouštíte odpadní vody do vod povrchových (tedy např. do potoka, řeky či rybníka)?

C28

QC32

Vypouštíte odpadní vody do vod podzemních?

C29

QC33

Odebíráte povrchovou vodu z vodního toku v množství nad 6 000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 za měsíc?

C30

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

C - Dotazník pro výběr povinností

Dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle rozsahu využívání nebo ovlivňování vod.

Kód článku CPP
Kapitola Část C: Ochrana a využití vod - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.