Povinnost H1: Kontrola systémů vytápění (dříve kotlů) a systémů klimatizace

U systému vytápění budovy (nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy) s výkonem nad 70 kW a systému klimatizace (nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání) s výkonem nad 70 kW je nutné zajistit pravidelnou kontrolu energetickým specialistou.

Předpisy: §6a zákona č.406/2000 Sb., vyhlášky č. 284/2022 Sb., č. 38/2022 Sb.

Komentář:

Systémy vytápění (dříve kotle)

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce (§ 1190 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.) jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy (tj. zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí, při níž dochází ke zvyšování teploty, které je součástí budovy) se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

 1. zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
 2. předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), Státní energetické inspekci (SEI) nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 zákona,
 3. oznámit MPO provedení kontroly osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.
Podmínka Maximální lhůta na provedení kontroly
Systém vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání nově uvedený do provozu Do 3 let po uvedení do provozu
Nejedná o kotel a rozvody tepelné energie Do 1.3.2023
Kontrola dle Vyhl. č. 194/2013Sb. Byla provedena před 1.3.2017 Do 1.3.2024
Kontrola dle Vyhl. č. 194/2013Sb. Byla provedena po 1.3.2017 Do 5 let od posledního dne kalendářního roku, ve kterém byla kontrola provedena.

Systémy klimatizace

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání (tj. zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti, které je součástí budovy) se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

 1. zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,
 2. předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání MPO, SEI nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 zákona,
 3. oznámit MPO provedení kontroly osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

Kdo kontroly provádí

Kontrolu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a kontrolu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání může provádět pouze

 1. energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písm. d), nebo
 2. osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu této činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; MPO je uznávacím orgánem.

Seznam energetických specialistů (MPO)

Vyjímky

Povinnost zajištění kontroly systémů vytápění a systémů klimatizace se nevztahuje na systémy vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání

 1. pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
 2. na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e, nebo
 3. umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j) (tj. u budov zpravodajských služeb; u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití; u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné; u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá).

Prováděcí právní předpis (vyhláška č. 284/2022 Sb. o kontrole klimatizačních systémů a kombinovaného systému klimatizace a větrání a vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání) stanovuje

 • způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,
 • rozsah, četnost a způsob provádění kontroly,
 • vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,
 • požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.

Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy; jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině zpráv vydaných v předchozím kalendářním roce.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost H1: Kontrola systémů vytápění (dříve kotlů) a systémů klimatizace

U systému vytápění budovy (nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy) s výkonem nad 70 kW a systému klimatizace (nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání) s výkonem nad 70 kW je nutné zajistit pravidelnou kontrolu energetickým specialistou.

Kód článku HPP
Kapitola Část H: Související povinnosti - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.