Chemické látky na pracovišti – kontrola dokumentace

Chemické látky/směsi představují často závažné riziko při práci s nimi. Je důležité věnovat pozornost mimo jiné i kontrole související dokumentace (štítky na obalech a bezpečnostní listy).

Klasifikace

Chemické látky/směsi (dále jen "CHLS") se klasifikují na základě jejich nebezpečných vlastností, aby lidé snadno rozpoznali s nimi spojená nebezpečí.

Pokud používáte na pracovišti CHLS, potřebujete při posuzování rizik a určování kontrolních opatření znát jejich klasifikaci.
Za klasifikaci látek a směsí jsou zodpovědní dodavatelé chemických látek, které je dodávají. Mezi dodavatele obvykle patří výrobce či distributor.

Údaje o klasifikaci naleznete na štítku balení a v oddíle 2.1 bezpečnostního listu dodávané CHLS. Údaje o klasifikaci všech vyráběných a dovážených látek naleznete také na internetových stránkách agentury ECHA.

Štítky

Pokud je látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná, musí být na jejím obalu štítek. Na štítku jsou uvedeny informace o výrobku, dodavateli, nebezpečnosti a opatřeních, která je třeba přijmout. Měli byste si ověřit, zda jsou informace na štítku v souladu s informacemi v bezpečnostním listu. Pokud nejsou, kontaktujte svého dodavatele.

Co je třeba zkontrolovat na štítcích a v bezpečnostních listech

Váš dodavatel má povinnost vám poskytnout správné informace. Přesto však musíte u CHLS, se kterými na pracovišti manipulujete, zkontrolovat údaje na štítku a v bezpečnostním listu.

Štítek:

 • Identita produktu na štítku chemické látky je stejná jako v bezpečnostním listu.
 • Informace na štítku chemické látky jsou stejné jako v oddíle 2.2 bezpečnostního listu.
 • Štítek je vyhotoven v souladu s nařízením CLP (tj. symboly a klasifikace dle CLP, ne "stará" klasifikace s R-S větami a čtvercovými oranžovými symboly).

Bezpečnostní list:

 • Bezpečnostní list obsahuje aktuální údaje (nařízení nespecifikuje interval pro aktualizaci, avšak bezpečnostní list musí být bezodkladně aktualizován, pokud se objeví nové důležité informace. Pokud vám dodavatel několik let nezaslal revidovaný bezpečnostní list, můžete se dodavatele zeptat, zda je současná verze ještě stále aktuální.
 • Štítek a bezpečnostní list je v českém jazyce (pokud je dodavatel z ČR).
 • Bezpečnostní list obsahuje příslušné informace nezbytné pro posouzení rizika na pracovišti. Tyto informace zahrnují limitní hodnoty expozice na pracovišti podle české legislativy, omezování expozice (např. místní odsávací odvětrávání), pokyny pro bezpečnou manipulaci a skladování, telefonní číslo pro naléhavé situace a pokyny pro první pomoc.
 • V bezpečnostním listu pro látku registrovanou podle nařízení REACH jsou uvedeny scénáře expozice (to však není vyžadováno, pokud je registrované množství menší než 10 tun za rok).

Pokud jsou informace, které obdržíte, nedostatečné nebo pokud dostanete od různých dodavatelů rozdílné informace, měli byste kontaktovat svého dodavatele.

V případě, že s vámi váš dodavatel nespolupracuje, můžete se obrátit na ČIŽP.

Správa nebezpečných  CHLS na pracovišti

Pokud vaše společnost pracuje s chemickými látkami, musíte mít zavedený účinný systém správy CHLS, abyste zajistili, že jejich správa, manipulace a používání jsou bezpečné a probíhají v souladu s příslušnými právními předpisy.

Znamená to zejména:

 • Vědět, které právní předpisy pro CHLS platí pro váš podnik.
 • Udržovat aktuální inventář CHLS, které na pracovišti skladujete a používáte.
 • Znát klasifikaci látek a směsí, se kterými pracujete, a vědět, jak to ovlivňuje vaše další zákonné povinnosti.
 • Přijmout přiměřená opatření k zajištění spolehlivosti klasifikace a označení.
 • Pravidelně sledovat změny klasifikace a vyhodnocovat dopad případných změn na dodržování dalších právních předpisů.

Abychom vám trochu usnadnili orientaci v legislativních požadavcích stanovených na oblast chemických látek, nakládání s nimi a související ochranu zdraví, připravili jsme pro vás nové semináře AKADEMA:

Správu nebezpečných chemickách látek na pracovišti vám také usnadní program CHEMAX - registr chemických látek a bezpečnostních listů. Snadno získáte přehled o všech chemických látkách ve firmě a navíc můžete vytisknout bezpečnostní karty a etikety. Vše snadno prostřednictvím Internetu.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Chemické látky na pracovišti – kontrola dokumentace

Datum vytvoření 14. 9. 2022
Obsah
 • Chemické látky na pracovišti – kontrola dokumentace

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.