Část D - Příloha D1 - Vyjmenované stacionární zdroje

(Příloha č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Vyjmenované stacionární zdroje

1. Energetika - spalovaní paliv
2. Tepelné zpracování odpadu, nakládaní s odpady a odpadními vodami
3. Energetika - ostatní
4. Výroba a zpracování kovu a plastu
5. Zpracování nerostných surovin
6. Chemický průmysl
7. Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl
8. Chovy hospodářských zvířat
9. Použití organických rozpouštědel
10. Nakládaní s benzinem
11. Ostatní zdroje

Vysvětlivky k tabulce:

Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9

Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5

Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)

kód

A

B

C

ENERGETIKA - SPALOVANÍ PALIV

1.1.

Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně

x

x*)

1.1.

Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW

x

x

x

1.2.

Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně

x

1.2.

Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5MW

x

x

x

1.3.

Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně

x

1.3.

Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW

x

x

x

1.4.

Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem

x

1.4.

Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW, které nejsou uvedeny pod jiným kódem

x

x*)

x

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADU, NAKLÁDANÍ S ODPADY A ODPADNÍMI VODAMI

2.1.

Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách

x

x

x

2.2.

Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t

x

x

2.3.

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně

x

2.4.

Biodegradační a solidifikační zařízení

x

2.5.

Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s celkovým projektovaným výkonem vyšším než 1 t VOC včetně za rok

x

2.6.

Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3 za den

x

2.7.

Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel

ENERGETIKA - OSTATNÍ

Přímé procesní ohřevy jinde neuvedené a rozmrazovny

3.1.

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně

x

3.1.

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW

x

x*)

x

3.2.

Rozmrazovny s přímým procesním ohřevem

x

x

Třídění a úprava uhlí, briketárny

3.3.

Třídění a jiná studená úprava uhlí

x

x

3.4.

Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)

x

x

x

Výroba koksu - koksovací baterie

3.5.1.

Otop koksárenských baterií

x

x

x

3.5.2.

Příprava uhelné vsázky

x

x

x

3.5.3.

Koksování

x

x

x

3.5.4.

Vytlačování koksu

x

x

x

3.5.5.

Třídění koksu

x

x

x

3.5.6.

Chlazení koksu

x

x

x

Úprava uhlí a výroba plynů a olejů

3.6.

Zplyňování nebo zkapalňování uhlí, výroba nebo rafinace plynů, minerálních olejů nebo pyrolýzních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) nebo syntézních plynů

x

x

x

3.7.

Výroba bioplynu

x

VÝROBA A ZPRACOVANÍ KOVU A PLASTU

Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy

4.1.1.

Příprava vsázky

x

x

x

4.1.2.

Spékací pásy aglomerace

x

x

x

4.1.3.

Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování (chlazení, drcení, mletí, třídění)

x

x

x

4.1.4.

Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace)

x

x

x

Výroba železa

4.2.1.

Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou

x

x

x

4.2.2.

Odlévání (vysoká pec)

x

x

x

4.2.3.

Ohřívače větru

x

x

Výroba oceli

4.3.1.

Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem

x

x

x

4.3.2.

Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem

x

x

x

4.3.3.

Kyslíkové konvertory

x

x

x

4.3.4.

Elektrické obloukové pece

x

x

x

4.3.5.

Pánvové pece

x

x

x

4.3.6.

Elektrické indukční pece s celkovou projektovanou kapacitou více než 2,5 t za hodinu

x

x

Zpracování železných kovů ve válcovnách a kovárnách

4.4.

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu

x

4.4.

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu

x

x

4.5.

Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem od 1 MW do 5 MW včetně

x

4.5.

Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým projektovaným tepelným výkonem více než 5 MW

x

x

Slévárny železných kovů (slitin železa)

4.6.1.

Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem

x

x

x

4.6.2.

Žíhací a sušící pece

x

x

4.6.3.

Tavení v elektrické obloukové peci

x

x

x

4.6.4.

Tavení v elektrické indukční peci

x

x

4.6.5.

Kuplovny

x

x

x

4.6.6.

Tavení v ostatních pecích - kapalná paliva

x

x

4.6.7.

Tavení v ostatních pecích - plynná paliva

x

x

Metalurgie neželezných kovů

4.7.

Úprava rud neželezných kovů

x

x

Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků

4.8.1.

Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem

x

4.8.2.

Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů

x

x

4.9.

Elektrolytická výroba hliníku

x

x

4.10.

Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den

x

x

4.11.

Zpracování hliníku válcováním

x

x

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování

4.12.

Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní

4.12.

Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větším než 30 m3 (vyjma oplachu)

x

4.13.

Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW

x

4.14.

Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1 000 kW nebo vyšším

x

4.15.

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou projektovanou kapacitou 1 t pokovené oceli za hodinu nebo nižší

x

4.16.

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany s celkovou projektovanou kapacitou větší než 1 t pokovené oceli za hodinu

x

x

4.17.

Žárové pokovování zinkem

x

x

ZPRACOVANÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

Výroba cementářského slin ku, vápna, úprava žáruvzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření

5.1.1.

Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice

x

x

x

5.1.2.

Výroba cementářského slínku v rotačních pecích

x

x

x

5.1.3.

Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu

x

x

x

5.1.4.

Výroba vápna v rotačních pecích

x

x

x

5.1.5.

Výroba vápna v šachtových a jiných pecích

x

x

x

5.1.6.

Pece pro zpracování produktů odsíření

x

x

x

5.1.7.

Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců a kaolínů v rotačních pecích

x

x

x

Výroba materiálů obsahujících azbest

5.2.

Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest

x

x

Výroba skla, včetně skleněných vláken

5.3.

Výroba skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích trit a skla pro bižuterní zpracování

x

x

5.4.

Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv

x

x

5.5.

Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o celkové projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně

x

x

5.6.

Chemické leštění skla

x

x

Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken

5.7.

Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod.

x

x

5.8.

Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích

x

x

5.9.

Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv

x

x

Výroba keramických výrobků

5.10.

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě od 5 t za den do 75 t za den včetně

x

5.10.

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě větší než 75 t za den

x

x

Výroba stavebních hmot, těžba a zpracování kamene, nerostů a paliv z povrchových dolů

5.11.

Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.

x

x

5.14.

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů

x

x

CHEMICKÝ PRŮMYSL

Výroba a zpracování organických látek a výrobků s jejich obsahem

6.1.

Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu

x

x

6.2.

Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu (1-chlor-2-propenu)

x

x

6.3.

Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu

x

x

6.4.

Výroba polyvinylchloridu

x

x

6.5.

Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitu, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitu uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

x

6.5.

Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok

x

6.6.

Výroba a zpracování viskózy

x

x

6.7.

Výroba gumárenských pomocných přípravků

x

x

6.8.

Zpracování dehtu

x

x

6.9.

Výroba expandovaného polystyrenu

6.10.

Výroba acetylenu mokrou metodou

x

Výroba anorganických látek

6.11.

Výroba chloru

x

x

6.12.

Výroba kyseliny chlorovodíkové

x

x

6.13.

Výroba síry (Clausův proces)

x

x

6.14.

Výroba kapalného oxidu siřičitého

x

x

6.15.

Výroba kyseliny sírové

x

x

6.16.

Výroba amoniaku

x

x

6.17.

Výroba kyseliny dusičné a jejích solí

x

x

6.18.

Výroba hnojiv

x

x

6.19.

Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů

x

x

6.20.

Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce 10 t nebo menší

x

6.20.

Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce větší než 10 t

x

x

6.21.

Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého

x

x

6.22.

Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého

x

x

6.23.

Výroba ostatních pigmentů

x

x

Výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek

6.24.

Ropná rafinerie, výroba a zpracování petrochemických výrobků

x

x

6.25.

Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1 000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny)

x

POTRAVINÁŘSKÝ, DŘEVOZPRACUJÍCÍ A OSTATNÍ PRŮMYSL

7.1.

Jatka o celkové projektované kapacitě porážky větší než 50 t denně

7.2.

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší

7.3.

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší

7.4.

Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)

7.5.

Pražírny kávy o celkové projektované kapacitě větší než 1 t za den

7.6.

Udírny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování více než 1 t výrobků denně

x

7.7.

Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok

x

7.8.

Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek

x

x

x

7.9.

Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny

x

x

7.10.

Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod kód 7.9.

x

x

7.11.

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je od 1 t za den do 10 t za den včetně

7.11.

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 10 t za den

x

x

7.12.

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je 12 t hotových výrobků denně nebo menší

7.12.

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně

x

x

7.13.

Výroba dřevěného uhlí

x

x

7.14.

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů

x

x

7.15.

Krematoria a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat

x

x

7.16.

Veterinární asanační zařízení

x

7.17.

Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě

x

x

CHOVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

8.

Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně

x

POUŽITÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL

9.1.

Ofset s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.2.

Publikační hlubotisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.3.

Jiné tiskařské činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.4.

Knihtisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.5.

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,01 t za rok nebo větší; odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako halogenované, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,1 t za rok nebo větší

x

9.6.

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.7.

Chemické čištění

x

9.8.

Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.9.

Nátěry dřevěných povrchů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.10.

Přestříkávání vozidel - opravárenství s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,5 t za rok nebo větší a nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 t za rok

x

9.11.

Nanášení práškových plastů

x

9.12.

Nátěry kůže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.13.

Nátěry pásů a svitků

x

9.14.

Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 15 t za rok nebo větší

x

9.15.

Navalování navíjených drátů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.16.

Nanášení adhezivních materiálů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.17.

Impregnace dřeva s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.18.

Laminování dřeva a plastů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.19.

Výroba kompozitu za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok nebo větší

x

9.20.

Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok nebo větší

x

9.21.

Výroba obuvi s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší

x

9.22.

Výroba farmaceutických směsí

x

9.23.

Zpracování kaučuku, výroba pryže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok nebo větší

x

9.24.

Extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků

x

NAKLÁDANÍ S BENZINEM

10.1.

Terminály na skladování benzinu

x

10.2.

Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu

x

OSTATNÍ ZDROJE

11.1.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) tuhých znečišťujících látek překračuje 5 t

x

x

11.2.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) oxidu siřičitého překračuje 8 t

x

x

11.3.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) oxidů dusíku vyjádřených jako NO2 překračuje 5 t

x

x

11.4.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) těkavých organických látek překračuje 1 t

x

x

11.5.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) amoniaku překračuje 5 t

x

x

11.6.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) sulfanu překračuje 0,1 t

x

x

11.7.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) sirouhlíku překračuje 1 t

x

x

11.8.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) chloru a jeho anorganických sloučenin překračuje 0,4 t (vyjádřeno jako HCl)

x

x

11.9.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) fluoru a jeho anorganických sloučenin překračuje 0,1 t (vyjádřeno jako HF)

x

x

*) nevztahuje se na spalování zemního plynu

**) roční emise odpovídající celkovému projektovanému výkonu nebo kapacitě, předpokládanému využití provozní doby a emisím na úrovni emisního limitu.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.