Část D - Příloha D3 - Intervaly jednorázových měření emisí

(§ 3 vyhlášky 415/2012 Sb.)


Intervaly jednorázových měření emisí


Jednorázové měření emisí se provádí po


a)    prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu,

b)    každé změně paliva, suroviny nebo tepelně zpracovávaného odpadu v povolení provozu, nebo

c)    každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí,


a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu.

Kromě výše uvedených případů měření se dále provádí jednorázové měření emisí (pravidelné) v následujících intervalech:


a)    jedenkrát za kalendářní rok u stacionárních zdrojů neuvedených v písmenech b) a c),

b)    jedenkrát za 3 kalendářní roky


1.    u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW do 5 MW spalujících plynná nebo kapalná paliva a u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 1 MW spalujících pevná paliva,

2.    u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodech 1.1. (Ofset), 1.2. (Publikační hlubotisk), 1.3. (Jiné tiskařské činnosti) a 1.4. (Knihtisk) s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozmezí 0,6-15 t/rok,

3.    u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodech 4.1. (Aplikace nátěrových hmot), 4.2. (Jednorázové aplikace nátěrových hmot) a 7. (Impregnace dřeva) s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozmezí 0,6-5 t/rok,

4.    u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodu 4.3. (Přestříkávání vozidel - opravárenství) s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozmezí 0,5-2 t/rok, bodu 9. (Výroba kompozitu za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu) s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozmezí 0,6-20 t/rok a bodu 4.4. (Nanášení práškových plastů),

5.    u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 2.2.1. (Třídění a jiná studená úprava uhlí), 3.8.1. (Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní), 4.1.1. (Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření: Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice), 6.6. (Průmyslové zpracování dřeva o projektované roční spotřebě materiálu větší než 150 m3 včetně) a 6.13. (Krematoria),

6.    u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 3.5.1. (Slévárny železných kovů: Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem), 3.7.1. (Výroba nebo tavení neželezných kovů: Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem) a 5.2.1. (Výroba chloru), pokud je zdroj vybaven zařízením ke snižování emisí,

7.    u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 3.4.2. (Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování) s projektovaným tepelným výkonem od 1 MW do 5 MW včetně a bodu 3.5.2. (Žíhací a sušící pece) s projektovaným tepelným výkonem od 0,3 MW do 5 MW včetně,

8.    u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.2.2. (Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování),

9.    u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.2.4. (Zpracování a zušlechťování skla),

10.    u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.2.5. (Chemické leštění skla) s roční projektovanou kapacitou vyšší než 50 tun hotových výrobků, nebo

11.    u stacionárních zdrojů, u nichž je stanovená úroveň znečišťování dosahována úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo použitím technologie ke snižování emisí, pokud je současně v povolení provozu stanovena povinnost kontinuálního měření a zaznamenávání jednoho nebo více provozních parametrů určujících úroveň znečišťování; tato četnost měření se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším a na stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad,


c)    dvakrát za kalendářní rok


1.  u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad v případě těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (dále jen „PCDD“) a polychlorovaných dibenzofuranů (dále jen „PCDF“); během prvních 12 měsíců provozu se provedou 4 měření po každých 3 měsících provozu stacionárního zdroje,

2.  u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepleném příkonu 50 MW a vyšším.

Jednorázové měření (pravidelné) emisí se provádí v případech uvedených


a)    v písmenu a) nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření,


b)    v písmenu b) nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření,


c)    v písmenu c) nejdříve po uplynutí 3 měsíců od data předchozího jednorázového měření.


Jednorázové měření (pravidelné) se neprovádí u stacionárních zdrojů vyjmenovaných v části A přílohy č. 4 zákona pro znečišťující látky tam uvedené; to neplatí v případě měření emisí rtuti a jejích sloučenin u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících uhlí, které se provádí jedenkrát za kalendářní rok.

Výpočet namísto (pravidelného) měření emisí:


Namísto měření emisí (pravidelného) znečišťujících látek se pro zjištění úrovně znečišťování použije výpočet


a)  u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících plynná a/nebo kapalná paliva do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW,


b)  u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodu 3.,


c)  u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 1.3., 2.1., 3.8.3., 3.8.4. a 6.15.,


d)  u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 3.5.1., 3.7.1., 5.2.1., pokud tyto zdroje nejsou vybaveny zařízením ke snižování emisí, u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.2.5. s roční projektovanou kapacitou do 50 tun hotových výrobků včetně.

Pokud nemá stacionární zdroj pro určitou znečišťující látku stanoven specifický emisní limit ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., ale pouze v povolení provozu, stanoví krajský úřad v povolení provozu rovněž způsob, podmínky a intervaly jednorázového měření emisí této znečišťující látky. Při stanovení četnosti měření se přihlédne k době a způsobu provozování stacionárního zdroje a jeho vlivu na kvalitu ovzduší.

Od (pravidelného) měření emisí těkavých organických látek lze na základě rozhodnutí krajského úřadu upustit a emise zjišťovat výpočtem u stacionárních zdrojů uvedených v části II přílohy č. 5, pokud nepoužívají technologii ke snižování emisí těchto látek.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.