Část E - Příloha E3 - Znečišťující látky

(příloha II nařízení Evropského parlamentu č. 166/2006)

Znečišťující látky [1]

Č. Číslo CAS Znečišťující látka [2] Prahová hodnota pro úniky (sloupec 1)
do ovzduší (sloupec 1a) kg/rok do vody (sloupec 1b) kg/rok do půdy (sloupec 1c) kg/rok
1  74-82-8 Methan (CH4) 100000 - [3] -
2  630-08-0 Oxid uhelnatý (CO) 500000 - -
3  124-38-9 Oxid uhličitý (CO2) 100 milionů - -
4  - Fluorované uhlovodíky (HFC) [4] 100 - -
5  10024-97-2 Oxid dusný (N2O) 10000 - -
6  7664-41-7 Amoniak (NH3) 10000 - -
7  - Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) 100000 - -
8  - Oxidy dusíku (NOx/NO2) 100000 - -
9  - Perfluorouhlovodíky (PFC) [5] 100 - -
10  2551-62-4 Fluorid sírový (SF6) 50 - -
11  - Oxidy síry (SOx/SO2) 150000 - -
12  - Celkový dusík - 50000 50000
13  - Celkový fosfor - 5000 5000
14  - Hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) [6] 1 - -
15  - Chlorofluorouhlovodíky (CFC) [7] 1 - -
16  - Halony [8] 1 - -
17  - Arsen a sloučeniny (jako As) [9] 20 5 5
18  - Kadmium a sloučeniny (jako Cd) [9] 10 5 5
19  - Chrom a sloučeniny (jako Cr) [9] 100 50 50
20  - Měď a sloučeniny (jako Cu) [9] 100 50 50
21  - Rtuť a sloučeniny (jako Hg) [9] 10 1 1
22  - Nikl a sloučeniny (jako Ni) [9] 50 20 20
23  - Olovo a sloučeniny (jako Pb) [9] 200 20 20
24  - Zinek a sloučeniny (jako Zn) [9] 200 100 100
25  15972-60-8 Alachlor - 1 1
26  309-00-2 Aldrin 1 1 1
27  1912-24-9 Atrazin - 1 1
28  57-74-9 Chlordan 1 1 1
29  143-50-0 Chlordecon 1 1 1
30  470-90-6 Chlorfenvinfos - 1 1
31  85535-84-8 Chloroalkany, C10-C13 - 1 1
32  2921-88-2 Chlorpyrifos - 1 1
33  50-29-3 DDT 1 1 1
34  107-06-2 1,2-dichlorethan (EDC) 1000 10 10
35  75-09-2 Dichloromethan (DCM) 1000 10 10
36  60-57-1 Dieldrin 1 1 1
37  330-54-1 Diuron - 1 1
38  115-29-7 Endosíran - 1 1
39  72-20-8 Endrin 1 1 1
40  - Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) [10] - 1000 1000
41  76-44-8 Heptachlor 1 1 1
42  118-74-1 Hexachlorbenzen (HCB) 10 1 1
43  87-68-3 Hexachlorbutadien (HCBD) - 1 1
44  608-73-1 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) 10 1 1
45  58-89-9 Lindan 1 1 1
46  2385-85-5 Mirex 1 1 1
47  - PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq) [11] 0,0001 0,0001 0,0001
48  608-93-5 Pentachlorbenzen 1 1 1
49  87-86-5 Pentachlorfenol (PCP) 10 1 1
50  1336-36-3 Polychlorované bifenyly (PCB) 0,1 0,1 0,1
51  122-34-9 Simazin - 1 1
52  127-18-4 Tetrachlorethylen (PER) 2000 10 -
53  56-23-5 Tetrachlormethan (TCM) 100 1 -
54  12002-48-1 Trichlorbenzeny (TCB) (všechny izomery) 10 1 -
55  71-55-6 1,1,1-trichlorethan 100 - -
56  79-34-5 1,1,2,2-tetrachlorethan 50 - -
57  79-01-6 Trichloroethylen 2000 10 -
58  67-66-3 Trichlormethan 500 10 -
59  8001-35-2 Toxafen 1 1 1
60  75-01-4 Vinylchlorid 1000 10 10
61  120-12-7 Anthracen 50 1 1
62  71-43-2 Benzen 1000 200 (jako BTEX) [12] 200 (jako BTEX) [12]
63  - Bromované difenylethery (PBDE) [13] - 1 1
64  - Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) - 1 1
65  100-41-4 Ethylbenzen - 200 (jako BTEX) [12] 200 (jako BTEX) [12]
66  75-21-8 Ethylenoxid 1000 10 10
67  34123-59-6 Isoproturon - 1 1
68  91-20-3 Naftalen 100 10 10
69  - Sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) - 50 50
70  117-81-7 Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) 10 1 1
71  108-95-2 Fenoly (jako celkové C) [14] - 20 20
72  - Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) [15] 50 5 5
73  108-88-3 Toluen - 200 (jako BTEX) [12] 200 (jako BTEX) [12]
74  - Tributylcín a sloučeniny [16] - 1 1
75  - Trifenylcín a sloučeniny [17] - 1 1
76  - Celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) - 50000 -
77  1582-09-8 Trifluralin - 1 1
78  1330-20-7 Xyleny [18] - 200 (jako BTEX) [12] 200 (jako BTEX) [12]
79  - Chloridy (jako celkové Cl) - 2 miliony 2 miliony
80  - Chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) 10000 - -
81  1332-21-4 Azbest 1 1 1
82  - Kyanidy (jako celkové CN) - 50 50
83  - Fluoridy (jako celkové F) - 2000 2000
84  - Fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) 5000 - -
85  74-90-8 Kyanovodík (HCN) 200 - -
86  - Polétavý prach (PM10) 50000 - -
87  1806-26-4 Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty - 1 -
88  206-44-0 Fluoranthen - 1 -
89  465-73-6 Isodrin - 1 -
90  36355-1-8 Hexabromobifenyl 0,1 0,1 0,1
91  191-24-2 Benzo(g,h,i)perylen - 1 -
 1. Úniky znečišťujících látek náležejících do několika kategorií znečišťujících látek se ohlašují za každou kategorii.
 2. Pokud není uvedeno jinak, ohlašuje se každá znečišťující látka uvedená v příloze II jako celkové množství této znečišťující látky, nebo v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.
 3. Pomlčka (-) označuje, že pro dotyčný parametr a danou složku nevzniká ohlašovací povinnost.
 4. Celkové množství fluorovaných uhlovodíků: souhrn HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
 5. Celkové množství perfluoruhlovodíků: souhrn CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
 6. Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině VIII přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1). Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1804/2003 (Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 1).
 7. Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině I a II přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000.
 8. Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině III a VI přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000.
 9. Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chem. formách přítomných při úniku.
 10. Halogenované organické sloučeniny, které mohou být absorbovány do aktivovaného uhlíku vyjádřeného jako chlorid.
 11. Vyjádřený jako I-TEQ.
 12. Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).
 13. Celkové množství následujících bromovaných difenyletherů: penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE.
 14. Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů vyjádřených jako celkový uhlík.
 15. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se pro účely ohlášení úniků do ovzduší měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 5)).
 16. Celkové množství tributylcínu a sloučenin, vyjádřené jako tributylcín celkem.
 17. Celkové množství trifenylcínu a sloučenin, vyjádřené jako trifenylcín celkem.
 18. Celkové množství xylenů (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.