Část E - Příloha E4 - Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků látek do integrovaného registru znečišťování

(příloha č. 1 NV č. 145/2008 Sb.)

Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků látek do integrovaného registru znečišťování 

č.1

číslo CAS

Ohlašovaná znečišťující
látka

Prahová hodnota pro úniky

do ovzduší (kg/rok)

92

100-42-5

Styren

100

93

50-00-0

Formaldehyd

50

Vysvětlivka:

1    Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu, které navazuje na seznam látek v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (viz příloha č. E3).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.