Část E - Příloha E5 - Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování

(příloha č. 2 NV č. 145/2008 Sb.)


Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování 

č.1

číslo CAS

Ohlašovaná znečišťující látka2

Prahová hodnota pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu [kg/rok]

17

Arsen a sloučeniny (jako As)3

50

18

Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 3

5

19

Chrom a sloučeniny (jako Cr) 3

200

20

Měď a sloučeniny (jako Cu) 3

500

21

Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 3

5

22

Nikl a sloučeniny (jako Ni) 3

500

23

Olovo a sloučeniny (jako Pb) 3

50

24

Zinek a sloučeniny (jako Zn) 3

1000

35

75-09-2

Dichloromethan (DCM)

100

42

118-74-1

Hexachlorbenzen (HCB)

1

47

PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq)4

0,001

50

1336-36-3

Polychlorované bifenyly (PCB)

1

52

127-18-4

Tetrachlorethylen (PER)

1 000

58

67-66-3

Trichlormethan

1000

62

71-43-2

Benzen

2 000 (jako BTEX)5

68

91-20-3

Naftalen

100

70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)

100

71

108-95-2

Fenoly (jako celkové C)6

200

72

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 7

50

73

108-88-3

Toluen

2 000 (jako BTEX) 5

78

1330-20-7

Xyleny 8

2 000 (jako BTEX) 5

81

1332-21-4

Azbest

10

82

Kyanidy (jako celkové CN)

500

83

Fluoridy (jako celkové F)

10 000

92

100-42-5

Styren

10 000

93

50-00-0

Formaldehyd

10 000

Vysvětlivky


1    Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu použitému v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES nebo navazujícímu číslování.
2 Pokud není uvedeno jinak, ohlašuje se každá znečišťující látka uvedená v příloze č. 2 jako celkové množství této znečišťující látky, nebo v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.
3 Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chemických formách přítomných při přenosech látek v odpadech.
4 Vyjádřený jako I-TEQ.
5 Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).
6 Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů vyjádřených jako celkový uhlík.
7 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) se pro účely ohlášení přenosů látek v odpadech měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5).
8 Celkové množství xylenů (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část E - Příloha E5 - Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování

Kód článku EPP
Kapitola Část E: Integrovaná prevence - Přílohy
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.