Část G - Příloha G5 - Posouzení dostatečnosti finančního zajištění

(příloha č. 4 NV 295/2011 Sb.)

Posouzení dostatečnosti finančního zajištění

Posouzení dostatečnosti finančního zajištění se provádí vzhledem k navrhovaným nápravným a preventivním opatřením a jejich ocenění v podrobném hodnocení rizika.

1. Finanční zajištění je sjednáno na provozní činnost:

a) uvedenou v příloze č. 1 k zákonu,

b) neuvedenou v příloze č. 1 k zákonu.

2. Finanční zajištění se vztahuje na náklady preventivních nebo nápravných opatření při ekologické újmě na:

a) půdě a vodě,

b) chráněných druzích volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených zákonem,

c) bez rozlišení.

3. Finanční zajištění se vztahuje na provedení:

a) primární nápravy,

b) doplňkové nápravy,

c) vyrovnávací nápravy,

d) nákladů na preventivní opatření.

4. Územní rozsah pokrytí finančního zajištění:

a) Česká republika,

b) státy bezprostředně sousedící s Českou republikou,

c) členské státy Evropské unie,

d) Evropa.

5. Specifická vyloučení plnění finančního zajištění:

a)    další provozní Činnosti vedoucí ke vzniku ekologické újmy zavedené až po uzavření smlouvy o finančním zajištění,

b) jiná omezení plnění.

6. Finanční zajištění je provedeno pro více produktů:

a) kumulace pojistných a bankovních produktů,

b) kumulace pojistných a jiných produktů,

c) kumulace bankovních a jiných produktů.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.