Část G - Příloha G4 - Kontrola základního a podrobného hodnocení rizika

(příloha č. 3 NV 295/2011 Sb.)

Kontrola základního a podrobného hodnocení rizika

1.     Kontrolní body pro posouzení základního hodnocení rizika

1.1     druh provozní činnosti příslušného provozovatele podle přílohy č. 1 k zákonu,

1.2     vydaná oprávnění a povolení k provozní činnosti a další schválené dokumenty, které se vztahují k posuzovanému místu provozní činnosti podle části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

1.3     zda byly identifikovány provozní činnosti a objekty příslušného provozovatele s nebezpečnými chemickými látkami, závadnými látkami a odpady, včetně charakterizace těchto látek, a jejich množství podle Části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení (příloha č. 2 této knihy),

1.4     zda byly identifikovány všechny složky životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, a zda jsou stanovené vzdálenosti odpovídající podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení),

1.5    zda byly identifikovány všechny scénáře u příslušného provozovatele, které mohou vést k vzniku ekologické újmy,

1.6     zda jsou scénáře vzniku ekologické újmy reálné vzhledem k definovaným nebezpečným látkám a vzdálenostem,

1.7     zda bylo zvoleno reálné hodnocení možných následků ekologické újmy podle části D přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

1.8     zda existuje příklad dřívější havárie nebo ekologické újmy, která by mohla dát poučení pro hodnocené místo provozní činnosti.

2.     Kontrolní body pro posouzení podrobného hodnocení rizika

2.1     druh provozní činnosti příslušného provozovatele podle přílohy č. 1 k zákonu (příloha č. 1 této knihy),

2.2     vydaná oprávnění a povolení k provozní činnosti a další schválené dokumenty, které se vztahují k posuzovanému místu prováděné činnosti podle části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení (příloha č. 3 této knihy),

2.3     zda byly identifikovány činnosti a objekty příslušného provozovatele s nebezpečnými chemickými látkami, odpady, odpadními vodami, včetně charakterizace těchto látek, které mohou vést k vzniku ekologické újmy,

2.4     zda grafické zpracování odpovídá situaci u příslušného provozovatele podle Části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení (příloha č. 3 této knihy),

2.5     zda byly identifikovány a graficky vyjádřeny všechny složky životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, a zda jsou stanovené vzdálenosti odpovídající,

2.6     zda jsou popsány sledované charakteristiky životního prostředí vzhledem k možnosti vzniku ekologické újmy podle části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení (příloha č. 3 této knihy),

2.7 zda byly identifikovány všechny okolnosti u příslušného provozovatele, například havárie zařízení, selhání lidského činitele, i mimo něj, například povodeň, lesní požár, které mohou vést k vzniku ekologické újmy,

2.8     zda jsou scénáře vzniku ekologické újmy, včetně posouzení definovaných vzdáleností, reálné,

2.9     zda je provedeno hodnocení rizika na lidské zdraví v případě ekologické újmy na půdě podle části E přílohy č. 2 k tomuto nařízení (příloha č. 3 této knihy),

2.10    zda existují technická i organizační preventivní opatření ke sledování možného vzniku a ke snížení následků ekologické újmy,

2.11 zda jsou identifikována a zda jsou reálná navržená preventivní a nápravná opatření,

2.12 zda je reálné ocenění nápravných opatření,

2.13 zda je použitá metoda hodnocení rizika dostatečně dokumentována podle části F přílohy č. 2 k tomuto nařízení (příloha č. 3 této knihy).

3.    Kontrolní body pro posouzení obsahu dokumentu nebo smlouvy o finančním zajištění

3.1    zda se jedná o pojištění nebo jiné finanční zajištění a jeho identifikace,

3.2     zda se doklad o zabezpečení finančního zajištění vztahuje na činnost popsanou v hodnocení rizika,

3.3     jaký typ ekologické újmy je v dokladu o zabezpečení finančního zajištění výslovně uveden, například půda, podzemní nebo povrchové vody, chráněné druhy volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodní stanoviště vymezené zákonem, nebo zda není specifikovaný,

3.4     zda jsou některé provozní činnosti nebo typy ekologické újmy přímo vyloučeny, například vyjmenované provozní činnosti, rizika vzniklá po uzavření smlouvy, úmysl, a pokud ano, zda a jak jsou finančně zajištěny,

3.5     jaký je územní rozsah pokrytí finančního zajištění, například národní, včetně sousedních států nebo se širší platností,

3.6     zda výše finančního zajištění odpovídá finančnímu vyčíslení ceny nápravných opatření k nápravě ekologické újmy v dokumentu hodnocení rizika.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.