Část G - Příloha G3 - Náležitosti podrobného hodnocení rizika

(příloha č. 2 NV 295/2011 Sb.)

Náležitosti podrobného hodnocení rizika

Část A

1.

Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště, identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele.

2.

Jméno, popřípadě jména, příjmení, telefon a e-mailová adresa statutárního orgánu příslušného orgánu nebo jeho člena.

3.

Provozní činnost, popřípadě činnosti, oprávnění a povolení k provozní činnosti, popřípadě činnostem, další provozní a havarijní řády, které se vztahují k místu provozní činnosti, pro které se zpracovává hodnocení rizika a ze kterých hodnocení rizika vychází.

Část B

4.

Výsledek základního hodnocení rizika a stanovení specifické činnosti, materiálů a látek, které mohou způsobit ekologickou újmu, pro kterou bylo rozhodnuto provést podrobné hodnocení rizika - pokud bylo základní hodnocení rizika prováděno.

Část C

5.

Popis místa provozní činnosti příslušného provozovatele jako celku, tak i jejich jednotlivých částí významných z hlediska vzniku ekologické újmy, jako jsou provozní, skladovací a manipulační místa, potrubní či jiné dopravní trasy nebezpečných látek mezi technologiemi, infrastruktura a ostatní.

6.

Graficky zpracovaný plán místa provozní činnosti v odpovídajícím přiměřeném měřítku rozčleněný na jednotlivé objekty a zařízení, schéma systému vnitřních komunikací a příjezdových cest.

7.

Graficky zpracovaný plán v odpovídajícím přiměřeném měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000 okolních staveb a okolní infrastruktury.

8.

Graficky zpracovaný plán v měřítku 1:1 000 zpevněných nepropustných ploch stáčecích a manipulačních míst, dopravních tras, znázornění nezabezpečených ploch z hlediska možného znečištění horninového prostředí a podzemních vod; havárie na místech, kde se nachází potrubní mosty, kolektory, možné havárie při manipulaci a dopravě.

9.

Přehled a popis hlavních a pro riziko vzniku ekologické újmy významných provozních činností, včetně popisu jejich mechanických činností, chemických reakcí, fyzikálních a biologických přeměn, které jsou použity pro výpočty a modely vybraných scénářů vzniku ekologické újmy.

10.

Přehled a popis činností souvisejících s manipulací, nakládkou, vykládkou, přepravou, potrubní dopravou.

11.

Přehled a popis činností souvisejících s dočasným skladováním látek s potenciálem dostatečným ke způsobení ekologické ujmy v místě provozní činnosti a v okolí hodnoceného místa, včetně skladování v železničních nebo automobilových cisternách.

12.

Přehled a popis postupů zabezpečujících retenci a úpravy nebezpečných látek před jejich využitím, vypouštěním, případně zneškodněním; odpady ve všech skupenstvích.

13.

Popis kanalizačního systému, jeho koncovky a možnost uzavření a retence

potrubního systému.

14.

Popis opatření, postupů a operací k zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu, jako jsou najíždění, provoz, odstavování, standardní a nestandardní podmínky, havarijní stavy.

15.

Přehled, množství a popis nebezpečných látek a materiálů používaných příslušným provozovatelem nebo v technologii vznikajících nebezpečných látek včetně nebezpečných látek v železničních nebo automobilových cisternách rozčleněných do jednotlivých kategorií podle R vět.

Část D

16.

Popis chráněných druhů volně žijících rostlin a živočichů stanovených v § 2 písm. b) zákona:

a) druhy ptáků podle seznamu nařízení vlády č. 51/2005, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti, v případě, že jejich populace přesahují 20 000 ks,

b) druhy rostlin a živočichů v zájmu Evropské unie uvedené v příloze č. 2 (A-C) k vyhlášce č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NÁTURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.,

c) další druhy rostlin a živočichů stanovené vyhláškou k provedení § 2 písm. b) bodu 3 zákona.

Popis chráněných druhů zahrnuje zejména velikost místní populace, charakter výskytu, a to trvalý výskyt, migrační zastávka, potravní zdroj, nároky druhů a jejich citlivost na rizika, hodnocení možných scénářů událostí, které mohou vyústit v ekologickou újmu, související s provozní činností v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 3 k zákonu. Popis se zpracovává zejména na základě údajů získaných terénním šetřením a ze seznamu zvláště chráněných druhů evidovaného v Nálezové databázi ochrany přírody, spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

Popis chráněných druhů se zaměřuje na specifické podmínky prostředí lokality, především na vegetaci, vlhkostní poměry, půdu, s ohledem na předmět ochrany to je stav populace, její četnost a dynamika v dané lokalitě a její celistvost. Závěrem popisu je posouzení maximálně možného ovlivnění předmětu ochrany vyplývající z rizik popsaných v dokumentaci k podrobnému hodnocení rizik podle části E přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

17.

Popis přírodních stanovišť, to je typů evropsky významných stanovišť uvedených v příloze č. 1 k vyhlášce č. 166/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb. Popisuje a posuzuje se plocha a význam přírodních stanovišť a jejich zranitelnost vůči rizikům, jako je hodnocení možných scénářů událostí, které mohou vyústit v ekologickou újmu, souvisejícím s provozní činností v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 3 k zákonu. Popis se zpracovává na základě informací obsažených ve veřejně dostupné aktuální vrstvě mapování biotopů, spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Popis přírodních stanovišť se zaměřuje na specifické podmínky prostředí lokality, jako je vegetace, vlhkostní poměry, půda, s ohledem na předmět ochrany to je stav populace, její četnost a dynamika dané lokality a její celistvost. Závěrem popisu je posouzení maximálně možného ovlivnění předmětu ochrany vyplývající z rizik popsaných v dokumentaci k podrobnému hodnocení rizik podle části E přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

18.

Popis a plán v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10 000 objektů obytné zástavby, infrastruktury, zařízení pro veřejnost, například nemocnic, škol, sportovních areálů, včetně správních institucí situovaných v okolí místa provozní činnosti, například sídle orgánů veřejné správy, dotčených zdravotním rizikem vlivem ekologické újmy vzniklé na půdě.

19.

Meteorologická charakteristika zaměřená na údaje z dlouhodobých sledování meteorologických situací, které mohou mít vliv na vznik a rozsah ekologické újmy, například průměrné a maximální srážky, maximální a minimální teploty, vlhkost, mlhy, častá bouřková činnost (elektrostatické výboje), převažující směr a rychlosti větru (větrná růžice), stabilita atmosféry případné modelové vyjádření.

20.

Charakteristika a popis vodohospodářských poměrů v okolí místa provozní činnosti s důrazem na specifika, která mohou mít vliv na vznik i rozsah ekologické újmy, například v zátopových územích při povodních, rizika spojená s existencí významných vodohospodářských děl, například hráze a přehrady, blízké situování vodohospodářsky významných vodotečí a vodních ploch a případné modelové vyjádření.

21.

Charakteristika a popis geologických poměrů, které mohou mít vliv na vznik ekologické ujmy nebo na její rozsah vlivem šíření znečišťující látky v životním prostředí, například nestabilita horninového podloží, sesuvy půdy, propustnost podloží, sklony geologických vrstev, výskyt geologických zlomů.

22.

Charakterištika hydrogeologických poměrů v okolí podniku ve vztahu k rozsahu ekologické újmy, například jímací území zdrojů pitné vody, území akumulace podzemních vod, a případné modelové vyjádření.

23.

Topografické poměry území - sklon terénu a jeho směr mající význam pro šíření kontaminace a příjemce expozice.

24.

Údaje o užívání území a demografii oblasti dotčené závažným rizikem nepříznivého vlivu na lidské zdraví vedoucím k ekologické újmě na půdě.

Část E

25.

Postup a výsledky identifikace možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v ekologickou újmu a stanovení pravděpodobnosti jejich četnosti, včetně popisu událostí, které se dříve u příslušného provozovatele vyskytly.

26.

Popis postupu a výsledky provedení odhadů následků specifických identifikovaných scénářů vzniku ekologické újmy to je její typ a rozsah a závažnost, včetně provedených výpočtů, modelů a grafické prezentace nejdůležitějších výsledků odhadů.

27.

Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů ekologické újmy.

28.

Hodnocení neurčitosti ve výše uvedených scénářích.

29.

Popis metody použité při hodnocení, například existující a publikované, nebo vlastní spolu s její verifikací.

30.

Popis přijatých a plánovaných preventivní opatření technického i organizačního charakteru vzhledem k scénářům vzniku a velikosti ekologické újmy

31.

Přehled a popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích systémů pro detekci látek vedoucích ke vzniku ekologické újmy.

32.

Popis přijatého systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizika vzniku ekologické újmy.

33.

Souhrn odhadu typu, rozsahu a závažnosti ekologické újmy, v případě ekologické újmy na půdě hodnocení zdravotních rizik podle vyhlášky č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě.

Část F

34.

Stanovení cílů nápravných opatření.

35.

Zhodnocení vhodnosti a proveditelnosti nápravných opatření, včetně jejich ceny při uplatnění principu cenově nejnižšího rozumně dosažitelného opatření (ALARA).

36.

Provedení finančního ocenění hodnocení nápravných opatření ekologické újmy, včetně jeho rozdělení na provedení opatření pro nápravu ekologické újmy na chráněných druzích, přírodních stanovištích, na vodě nebo na půdě.

37.

Zhodnocení přínosů z provedených nápravných opatření.

38.

Zhodnocení nejistoty v návrhu odstranění a ocenění ekologické újmy.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.