06 Odpady z anorganických chemických procesů

06 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání  kyselin

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

06 01 01*

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

06 01 03*

Kyselina fluorovodíková

06 01 04*

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

Jiné kyseliny

06 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01*

Hydroxid vápenatý

06 02 03*

Hydroxid amonný

06 02 04*

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

Jiné alkálie

06 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11*

Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13*

Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14

Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod číslem  06 03 15

06 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 04

Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03*

Odpady obsahující arsen

06 04 04*

Odpady obsahující rtuť

06 04 05*

Odpady obsahující Jiné těžké kovy

06 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 05

Kaly z čištění  odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02*

Kaly z čištění  odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02

06 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02*

Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03

Odpady obsahující Jiné sulfidy  neuvedené pod číslem 06 06 02

06 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání  halogenů a  z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01*

Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02*

Aktivní uhlí z výroby chlóru

06 07 03*

Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04*

Roztoky a kyseliny

06 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02*

Odpady obsahující nebezpečné silikony

06 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 09

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02

Struska obsahující fosfor

06 09 03*

Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami

06 09 04

Jiné reakční odpady na bázi vápníku  neuvedené pod číslem 06 09 03

06 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 10

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv 

06 10 02*

Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

 06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01

Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 13

Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01*

Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02*

Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)

06 13 03

Saze průmyslově vyráběné

06 13 04*

Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05*

Odpadní saze ze spalování

06 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

06 Odpady z anorganických chemických procesů

Odpady z anorganických chemických procesů

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.