20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběr

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

Průběžná Evidence Odpadů 2022 Identifikační listy nebezpečných odpadů

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13*

Rozpouštědla

20 01 14*

Kyseliny

20 01 15*

Zásady

20 01 17*

Fotochemikálie

20 01 19*

Pesticidy

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 31*

Nepoužitelná cytostatika

20 01 32 *

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33*

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

Dřevo obsahující  nebezpečné látky

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 41

Odpady z čištění komínů

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 02

Odpad z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené

 

6) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo  atd.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběr

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběr

Kód článku KatODP
Kapitola Katalog odpadů
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.